HDU 6154 + 找规律

题目链接:http://acm.hdu.edu.cn/showproblem.php?pid=6154

题目描述:

 在一个无限大小的二维正方形网格中,每次可以沿着网格的边长或者对角线画一条线,问题是:给出画出的封闭图形的面积为N,求需要最少的笔画数?

题解:

 沿着对角线画出的图形的面积要比沿着边画出的图形的面积大,所以贪心的沿着对角线画。由于N的大小为(=<1e9),所以笔画的个数不超过1e6,所以维护

dp[i] : 表示,当画i次,所能围城的最大的面积。分为一下四种情况:

1、i % 4 == 0,即可以组成正方形:

 dp[i] = (i/4) * (i/4) * 2;

2、i % 4 == 1,即在组成的长方形的基础上多了一条边,则增加的面积为:

 L = i /4;

 dp[i] = dp[i-1] + (L + L -1)/2;(保留整数即可,输入的面积都是整数)

 

3、i % 4 == 2 时,在正方的基础,将任意对边的长度增加1,面积为:

 L = i /4;

 R = i/4 + 1;

 dp[i] = L * R * 2;

4、i % 4 == 3时,相当于在情况三组成的长方形基础上,增加一条边。所以我们将长方形的长边向外扩展,增加的面积为:

 L = i /4;

 R = i /4 + 1;

 dp[i] = dp[i-1]  + (R + R -1) / 2;(同样的保留整数即可)

 

 

 代码输入:

#include<bits/stdc++.h>
typedef long long LL;
using namespace std;
const int maxn = 1e6 + 15;
LL dp[maxn];
int Init()
{
  LL flag = 1e9 + 15;
  dp[1] = dp[2] = dp[3] = 0;
  dp[4] = 2, dp[5] = 2, dp[6] = 4;
  dp[7] = 5, dp[8] = 8;
  LL L, R;
  for (int i = 9;; i++)
  {
    if (i % 4 == 1)
    {
      L = R = i / 4;
      dp[i] = dp[i - 1] + (R + R - 1) / 2;
    }
    else if (i % 4 == 2)
    {
      L = i / 4;
      R = L + 1;
      dp[i] = L * R * 2;
    }
    else if(i % 4 == 3)
    {
      L = i / 4;
      R = L + 1;
      dp[i] = dp[i - 1] + (R + R - 1) / 2;
    }
    else
    {
      L = R = i / 4;
      dp[i] = L * R * 2;
    }
    if (dp[i] >= flag)
      return i;
  }
}
int main()
{
  int T, N;
  scanf("%d", &T);
  int pos = Init();
  while (T--)
  {
    scanf("%d", &N);
    int ans = lower_bound(dp + 1, dp + pos, (LL)N) - dp;
    printf("%d\n", ans);
  }
  return 0;
}

 

posted @ 2019-09-11 10:37  Pealicx  阅读(...)  评论(...编辑  收藏