Java 单例模式

什么是单例模式?

 单例模式指的是 一个类 只产生 一个实例化对象

目的(作用):

 保证在Java应用程序中,一个类Class只有一个实例存在。

 

常见的模式:


 

 饿汉模式

 实现代码:

public class SingleDemo0 {

  private static SingleDemo0 singleDemo0 = new SingleDemo0();

  private SingleDemo0(){}

  public static SingleDemo0 getInstance(){
    return singleDemo0;
  }

  public static void main(String[] args) {
    
    // 通过 静态方法取出 实例对象
    SingleDemo0 singleDemo0 = getInstance();
    System.out.println(singleDemo0);
  }
  
}

 优点:

  1、仅实例化一次

  2、线程是安全的

  3、获取实例速度快

 缺点:类加载时立即实例化对象,实例化的对象不被使用,造成内存的浪费。


 懒汉模式

 实现代码:

public class SingleDemo1 {

  private static SingleDemo1 singleDemo1 = null;

  private SingleDemo1(){}

  public static SingleDemo1 getInstance(){
    if( singleDemo1 == null ){
      return singleDemo1 = new SingleDemo1();
    }
    return singleDemo1;
  }

  public static void main(String[] args) {
    // 获取 实例对象
    SingleDemo1 singleDemo1 = getInstance();
    System.out.println(singleDemo1);
  }
  
}

 优点:

  1、获取实例时才进行实例的初始化,节省系统资源

 缺点:

  1、非线程安全

  2、系统开销大(每一次获取都需要进行非空检查)


 

让 懒汉模式 变得 线程安全 (  双重检查锁 )

 实现代码:

public class SingleDemo2 {

  private static volatile SingleDemo2 singleDemo2 = null;

  private SingleDemo2(){}

  public static SingleDemo2 getInstance(){
    if( singleDemo2 == null ){
      synchronized (SingleDemo2.class){
        if( singleDemo2 == null ){
          return new SingleDemo2();
        }
      }
    }
    return singleDemo2;
  }

}

 

 

 


 

 内部类实现方式

public class SingleDemo3 {

  private SingleDemo3(){}
  
  private static class getSingleDemo3Class{
    private static SingleDemo3 singleDemo3 = new SingleDemo3();
  }

  public static SingleDemo3 getInstance(){
    return getSingleDemo3Class.singleDemo3;
  }

}

 

 

 优点:

  1、内部类只有在外部类被调用才加载,从而实现延迟加载

  2、线程安全,且不用加锁

 

posted @ 2020-05-22 21:20  追梦滴小蜗牛  阅读(593)  评论(0编辑  收藏  举报