【BZOJ4034】T2(树链剖分)

题意:

 有一棵点数为 N 的树,以点 1 为根,且树点有边权。然后有 M 个

操作,分为三种:
操作 1 :把某个节点 x 的点权增加 a 。
操作 2 :把某个节点 x 为根的子树中所有点的点权都增加 a 。
操作 3 :询问某个节点 x 到根的路径中所有点的点权和。

对于 100% 的数据, N,M<=100000 ,且所有输入数据的绝对值都不


会超过 10^6。
 
思路:

因为以X为根中的子树分成了一条条重链,而他们的编号是连续的。

所以我们可以在DFS2时找到以x为根时它的子树在线段树中的最大编号mx[x]。

然后就是裸地区间修改和求和。

 

 1 var t:array[1..500000]of record
 2              a,s:int64;
 3             end;
 4   head,vet,next,top,tid,mx,fa,size,a,son,flag,dep,id:array[0..200000]of longint;
 5   n,m,i,x,y,tot,time,ch:longint;
 6 
 7 procedure add(a,b:longint);
 8 begin
 9 inc(tot);
 10 next[tot]:=head[a];
 11 vet[tot]:=b;
 12 head[a]:=tot;
 13 end;
 14 
 15 function max(x,y:longint):longint;
 16 begin
 17 if x>y then exit(x);
 18 exit(y);
 19 end;
 20 
 21 procedure dfs1(u:longint);
 22 var e,maxsize,v:longint;
 23 begin
 24 flag[u]:=1; size[u]:=1;
 25 e:=head[u]; son[u]:=0; maxsize:=0;
 26 while e<>0 do
 27 begin
 28  v:=vet[e];
 29  if flag[v]=0 then
 30  begin
 31  fa[v]:=u; dep[v]:=dep[u]+1;
 32  dfs1(v);
 33  size[u]:=size[u]+size[v];
 34  if size[v]>maxsize then
 35  begin
 36   maxsize:=size[v];
 37   son[u]:=v;
 38  end;
 39  end;
 40  e:=next[e];
 41 end;
 42 end;
 43 
 44 procedure dfs2(u,ance:longint);
 45 var e,v:longint;
 46 begin
 47 flag[u]:=1; inc(time); tid[u]:=time; id[time]:=u; top[u]:=ance;
 48 mx[u]:=time;
 49 if son[u]>0 then
 50 begin
 51  dfs2(son[u],ance);
 52  mx[u]:=max(mx[u],mx[son[u]]);
 53 end;
 54 e:=head[u];
 55 while e<>0 do
 56 begin
 57  v:=vet[e];
 58  if flag[v]=0 then
 59  begin
 60  dfs2(v,v);
 61  mx[u]:=max(mx[u],mx[v]);
 62  end;
 63  e:=next[e];
 64 end;
 65 end;
 66 
 67 procedure build(l,r,p:longint);
 68 var mid:longint;
 69 begin
 70 if l=r then
 71 begin
 72  t[p].s:=a[id[l]];
 73  exit;
 74 end;
 75 mid:=(l+r)>>1;
 76 build(l,mid,p<<1);
 77 build(mid+1,r,p<<1+1);
 78 t[p].s:=t[p<<1].s+t[p<<1+1].s;
 79 end;
 80 
 81 procedure update(l,r,x,y:longint;v:int64;p:longint);
 82 var mid:longint;
 83 begin
 84 if (l>=x)and(r<=y) then
 85 begin
 86  t[p].a:=t[p].a+v;
 87  t[p].s:=t[p].s+v*(r-l+1);
 88  exit;
 89 end;
 90 mid:=(l+r)>>1;
 91 t[p<<1].a:=t[p<<1].a+t[p].a;
 92 t[p<<1+1].a:=t[p<<1+1].a+t[p].a;
 93 t[p<<1].s:=t[p<<1].s+(mid-l+1)*t[p].a;
 94 t[p<<1+1].s:=t[p<<1+1].s+(r-mid)*t[p].a;
 95 t[p].a:=0;
 96 if x<=mid then update(l,mid,x,y,v,p<<1);
 97 if y>mid then update(mid+1,r,x,y,v,p<<1+1);
 98 t[p].s:=t[p<<1].s+t[p<<1+1].s;
 99 end;
100 
101 function query(l,r,x,y,p:longint):int64;
102 var mid:longint;
103   tt:int64;
104 begin
105 if (l>=x)and(r<=y) then exit(t[p].s);
106 mid:=(l+r)>>1;
107 t[p<<1].a:=t[p<<1].a+t[p].a;
108 t[p<<1+1].a:=t[p<<1+1].a+t[p].a;
109 t[p<<1].s:=t[p<<1].s+(mid-l+1)*t[p].a;
110 t[p<<1+1].s:=t[p<<1+1].s+(r-mid)*t[p].a;
111 t[p].a:=0;
112 tt:=0;
113 if x<=mid then tt:=tt+query(l,mid,x,y,p<<1);
114 if y>mid then tt:=tt+query(mid+1,r,x,y,p<<1+1);
115 exit(tt);
116 end;
117 
118 function ask(x:longint):int64;
119 var t:int64;
120 begin
121 t:=0;
122 while top[x]<>1 do
123 begin
124  t:=t+query(1,n,tid[top[x]],tid[x],1);
125  x:=fa[top[x]];
126 end;
127 t:=t+query(1,n,1,tid[x],1);
128 exit(t);
129 end;
130 
131 begin
132 assign(input,'bzoj4034.in'); reset(input);
133 assign(output,'bzoj4034.out'); rewrite(output);
134 readln(n,m);
135 for i:=1 to n do read(a[i]);
136 for i:=1 to n-1 do
137 begin
138  readln(x,y);
139  add(x,y);
140  add(y,x);
141 end;
142 dfs1(1);
143 fillchar(flag,sizeof(flag),0);
144 dfs2(1,1);
145 build(1,n,1);
146 
147 for i:=1 to m do
148 begin
149  read(ch);
150  case ch of
151  1:
152  begin
153   read(x,y);
154   update(1,n,tid[x],tid[x],y,1);
155  end;
156  2:
157  begin
158   read(x,y);
159   update(1,n,tid[x],mx[x],y,1);
160  end;
161  3:
162  begin
163   read(x);
164   writeln(ask(x));
165  end;
166  end;
167 end;
168 close(input);
169 close(output);
170 end.

 

 
null

posted on 2016-11-28 20:14  myx12345  阅读(181)  评论(0编辑  收藏  举报

导航