【BZOJ2639】矩形计算(二维普通莫队)

题意:输入一个n*m的矩阵,矩阵的每一个元素都是一个整数,然后有q个询问,每次询问一个子矩阵的权值。

矩阵的权值是这样定义的,对于一个整数x,如果它在该矩阵中出现了p次,那么它给该矩阵的权值就贡献p^2。

n,m<=200,m<=1e5,abs(a[i][j])<=2e9

思路:学习资料见https://www.cnblogs.com/ouuan/p/2DMoDui.html

和一维普通莫队差不多,先扩大区间再缩小保证不会出错

这个块长很有特色,和n,m,q都有关

map离散化真的不靠谱,换预处理离散化即可

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 typedef long long ll;
 4 typedef unsigned int uint;
 5 typedef unsigned long long ull;
 6 typedef pair<int,int> PII;
 7 typedef pair<ll,ll> Pll;
 8 typedef vector<int> VI;
 9 typedef vector<PII> VII;
 10 //typedef pair<ll,ll>P;
 11 #define N 210
 12 #define M 200010
 13 #define fi first
 14 #define se second
 15 #define MP make_pair
 16 #define pb push_back
 17 #define pi acos(-1)
 18 #define mem(a,b) memset(a,b,sizeof(a))
 19 #define rep(i,a,b) for(int i=(int)a;i<=(int)b;i++)
 20 #define per(i,a,b) for(int i=(int)a;i>=(int)b;i--)
 21 #define lowbit(x) x&(-x)
 22 #define Rand (rand()*(1<<16)+rand())
 23 #define id(x) ((x)<=B?(x):m-n/(x)+1)
 24 #define ls p<<1
 25 #define rs p<<1|1
 26 
 27 const int MOD=1e9+7,inv2=(MOD+1)/2;
 28    double eps=1e-4;
 29    int INF=1e9;
 30    int inf=0x7fffffff;
 31    int dx[4]={-1,1,0,0};
 32    int dy[4]={0,0,-1,1};
 33 
 34 struct Q
 35 {
 36   int x1,y1,x2,y2,id;
 37 }t[M];
 38 
 39 int cnt[N*N],c[N*N];
 40 int ans[M],pos[250],a[N][N],sum,L1,L2,R1,R2;
 41 
 42 int read()
 43 {
 44  int v=0,f=1;
 45  char c=getchar();
 46  while(c<48||57<c) {if(c=='-') f=-1; c=getchar();}
 47  while(48<=c&&c<=57) v=(v<<3)+v+v+c-48,c=getchar();
 48  return v*f;
 49 }
 50 
 51 bool cmp(Q a,Q b)
 52 {
 53   return pos[a.x1]<pos[b.x1]
 54     ||pos[a.x1]==pos[b.x1]&&pos[a.y1]<pos[b.y1]
 55     ||pos[a.x1]==pos[b.x1]&&pos[a.y1]==pos[b.y1]&&pos[a.x2]<pos[b.x2]
 56     ||pos[a.x1]==pos[b.x1]&&pos[a.y1]==pos[b.y1]&&pos[a.x2]==pos[b.x2]&&pos[a.y2]<pos[b.y2];
 57 }
 58 
 59 void add(int op,int x,int y,int z)
 60 {
 61   if(op==1)
 62   {
 63     if(!x) return;
 64     rep(j,y,z)
 65     if(j)
 66     {
 67       sum+=(cnt[a[x][j]]<<1)+1;
 68       cnt[a[x][j]]++;
 69     }
 70   }
 71   else
 72   {
 73     if(!z) return;
 74     rep(i,x,y)
 75      if(i)
 76      {
 77        sum+=(cnt[a[i][z]]<<1)+1;
 78        cnt[a[i][z]]++;
 79      }
 80   }
 81 }
 82 
 83 void del(int op,int x,int y,int z)
 84 {
 85   if(op==1)
 86   {
 87     if(!x) return;
 88     rep(j,y,z)
 89     if(j)
 90     {
 91       sum=sum-(cnt[a[x][j]]<<1)+1;
 92       cnt[a[x][j]]--;
 93     }
 94   }
 95   else
 96   {
 97     if(!z) return;
 98     rep(i,x,y)
 99      if(i)
100      {
101        sum=sum-(cnt[a[i][z]]<<1)+1;
102        cnt[a[i][z]]--;
103      }
104   }
105 }
106 
107 int main()
108 {
109   int n=read(),m=read();
110   int tot=0;
111   rep(i,1,n)
112   rep(j,1,m)
113   {
114     a[i][j]=read();
115     c[++tot]=a[i][j];
116   }
117   sort(c+1,c+tot+1);
118   int k=unique(c+1,c+tot+1)-c-1;
119   rep(i,1,n)
120   rep(j,1,m) a[i][j]=lower_bound(c+1,c+k+1,a[i][j])-c;
121   int q=read();
122   int S=pow(n*m,0.5)/pow(q,0.25)+1;
123   rep(i,1,200) pos[i]=(i-1)/S;
124   rep(i,1,q)
125   {
126     int x1=read(),y1=read(),x2=read(),y2=read();
127     t[i].x1=min(x1,x2);
128     t[i].x2=max(x1,x2);
129     t[i].y1=min(y1,y2);
130     t[i].y2=max(y1,y2);
131     t[i].id=i;
132   }
133   sort(t+1,t+q+1,cmp);
134   L1=0,L2=0,R1=0,R2=0;
135   sum=0;
136   rep(i,1,q)
137   {
138     while(L1>t[i].x1)
139     {
140       L1--;
141       add(1,L1,R1,R2);
142     }
143     while(L2<t[i].x2)
144     {
145       L2++;
146       add(1,L2,R1,R2);
147     }
148     while(R1>t[i].y1)
149     {
150       R1--;
151       add(2,L1,L2,R1);
152     }
153     while(R2<t[i].y2)
154     {
155       R2++;
156       add(2,L1,L2,R2);
157     }
158 
159     while(L1<t[i].x1)
160     {
161       del(1,L1,R1,R2);
162       L1++;
163     }
164     while(L2>t[i].x2)
165     {
166       del(1,L2,R1,R2);
167       L2--;
168     }
169     while(R1<t[i].y1)
170     {
171       del(2,L1,L2,R1);
172       R1++;
173     }
174     while(R2>t[i].y2)
175     {
176       del(2,L1,L2,R2);
177       R2--;
178     }
179     ans[t[i].id]=sum;
180   }
181   rep(i,1,q) printf("%d\n",ans[i]);
182   return 0;
183 }

 

null

posted on 2019-10-09 19:44  myx12345  阅读(254)  评论(0编辑  收藏  举报

导航