C#RSA算法实现+如何将公钥为XML格式转为PEM格式,给object-C使用

.net中,处于安全的考虑,RSACryptoServiceProvider类,解密时只有同时拥有公钥和私钥才可以。原因是公钥是公开的,会被多人持有。这样的数据传输是不安全的。C#RSA私钥加密,公钥解密出错的原因!

C#中用RSA算法生成公钥和私钥

方法一:

公钥密钥生成后,保存在同名文件夹下面,如下图:


公钥密钥生成,所在路径【RSA\RSA\bin\Debug】
using System;
using System.IO;
using System.Security.Cryptography;//必须引用

namespace RSA
{
  class Program
  {
    static void Main(string[] args)
    {
      RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
      using (StreamWriter writer = new StreamWriter("PrivateKey.xml")) //这个文件要保密...
      {
        writer.WriteLine(rsa.ToXmlString(true));
      }
      using (StreamWriter writer = new StreamWriter("PublicKey.xml"))
      {
        writer.WriteLine(rsa.ToXmlString(false));
      }
    }
  }
}

 

方法二:
  public static void GKEY()//(计算机)生成密钥 GKEY(generate key),generate the RSA public and private keys
  {
    using (RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider())
    {
      string publicKey = rsa.ToXmlString(false); // 公钥
      string privateKey = rsa.ToXmlString(true); // 私钥
    }
  }

 

直接断点调式复制公钥密钥出来用

RSA加密解密类

#region RSA
  /// <summary>
  /// RSA加密
  /// </summary>
  /// <param name="publickey"></param>
  /// <param name="content"></param>
  /// <returns></returns>
  public static string RSAEncrypt(string publickey, string content)
  {
    publickey = @"<RSAKeyValue><Modulus>0wE26IHp4U9OLtPhJ+fT8ej6aWORFP8pd++MjUuhkQQm/zhcImbxQbjxtSAftz+kkDwGDFJpSldQPyigOGcUx7PofTc6VhiFik9E9SsxV9n0iEEtqUndDfmBJfPAWt+4UDMwKakgZqFoapDuwjKlTErFvKCyKCs+qN9OZvZwKWk=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent></RSAKeyValue>";
    RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
    byte[] cipherbytes;
    rsa.FromXmlString(publickey);
    cipherbytes = rsa.Encrypt(Encoding.UTF8.GetBytes(content), false);

    return Convert.ToBase64String(cipherbytes);

  }

  /// <summary>
  /// RSA解密
  /// </summary>
  /// <param name="privatekey"></param>
  /// <param name="content"></param>
  /// <returns></returns>
  public static string RSADecrypt(string privatekey, string content)
  {
    privatekey = @"<RSAKeyValue><Modulus>0wE26IHp4U9OLtPhJ+fT8ej6aWORFP8pd++MjUuhkQQm/zhcImbxQbjxtSAftz+kkDwGDFJpSldQPyigOGcUx7PofTc6VhiFik9E9SsxV9n0iEEtqUndDfmBJfPAWt+4UDMwKakgZqFoapDuwjKlTErFvKCyKCs+qN9OZvZwKWk=</Modulus><Exponent>AQAB</Exponent><P>8Ei6NIsZtgV3DQjuGHfGLS6o1O+IUXxzjqLxdMm77yhEPUxR9YPIxODJ2VVTddXSAHxViJJt30yJ7JhVz6cpQw==</P><Q>4M49NrmalgVQFMsea2RMB1qN8fAPfIw5G9q9hzsLcWSCmkeRRIQlvPYflVEKAYKiDVVzENETbnnduFXWBABx4w==</Q><DP>t+JQbemN0Zi5FQaif6MZzHYKynpNTl75aE0Wj5Pa+RlNr8N6bXNe8Bw/HM2Jw4HQ5oJASvYUk3DVlHS4JuP8VQ==</DP><DQ>lT62iv9brp9mU/epgVh71SH8PJPIZEJfo6tryjyb0zMMNcqvmZI1z6aCv0mm3+vPFBUXqCF1yhFj7n4l8FAvSw==</DQ><InverseQ>flrvgxHvf4l+fdymEVDgKjsfGqshOpppoNgZj9kpeWBto3o8z++Ki6eSLQT3nVnpx2QCZeTWkxTED4nhSLKscw==</InverseQ><D>cQTCg1Eqk7sltmFYxUYgOP/AOPjSufteG9acYwYymPkvZh6rAuY+rSRBmvGE62NUYskzuB/gM6iG2/2HrA5SixfNgCvZ+nsK+kX5pzQRsYdD71ViQW0hOanXwj45I2zHRgBiuTtCUP0fs5pISmQkaeJkDL5pO2l+wvlgl+wunj0=</D></RSAKeyValue>";
    RSACryptoServiceProvider rsa = new RSACryptoServiceProvider();
    byte[] cipherbytes;
    rsa.FromXmlString(privatekey);
    cipherbytes = rsa.Decrypt(Convert.FromBase64String(content), false);

    return Encoding.UTF8.GetString(cipherbytes);
  }
  #endregion

 

如何将公钥为XML格式转为PEM格式?

需要依赖一个第三方库,叫BouncyCastle
在线获取安装包的代码如下:

PM > Install-Package BouncyCastle

如果不知道怎么打开vs2013 控制台的请看下面
tips:打开VS2013控制台方法


打开VS2013控制台方法.png

安装第三方库成功图示.png
方法一:在线转换

请点击这里跳转>>在线转换

如何将密钥XML格式和PEM格式互转?【tips:这里说的是密钥,公钥使用其他方法】

一、将XML格式密钥转PEM
 public static void XMLConvertToPEM()//XML格式密钥转PEM
  {
    var rsa2 = new RSACryptoServiceProvider();
    using (var sr = new StreamReader("e:\\PrivateKey.xml"))
    {
      rsa2.FromXmlString(sr.ReadToEnd());
    }
    var p = rsa2.ExportParameters(true);

    var key = new RsaPrivateCrtKeyParameters(
      new BigInteger(1, p.Modulus), new BigInteger(1, p.Exponent), new BigInteger(1, p.D),
      new BigInteger(1, p.P), new BigInteger(1, p.Q), new BigInteger(1, p.DP), new BigInteger(1, p.DQ),
      new BigInteger(1, p.InverseQ));

    using (var sw = new StreamWriter("e:\\PrivateKey.pem"))
    {
      var pemWriter = new Org.BouncyCastle.OpenSsl.PemWriter(sw);
      pemWriter.WriteObject(key);
    }
  }

 

一、将PEM格式密钥转XML
public static void PEMConvertToXML()//PEM格式密钥转XML
  {
    AsymmetricCipherKeyPair keyPair;
    using (var sr = new StreamReader("e:\\PrivateKey.pem"))
    {
      var pemReader = new Org.BouncyCastle.OpenSsl.PemReader(sr);
      keyPair = (AsymmetricCipherKeyPair)pemReader.ReadObject();
    }
    var key = (RsaPrivateCrtKeyParameters)keyPair.Private;
    var p = new RSAParameters
    {
      Modulus = key.Modulus.ToByteArrayUnsigned(),
      Exponent = key.PublicExponent.ToByteArrayUnsigned(),
      D = key.Exponent.ToByteArrayUnsigned(),
      P = key.P.ToByteArrayUnsigned(),
      Q = key.Q.ToByteArrayUnsigned(),
      DP = key.DP.ToByteArrayUnsigned(),
      DQ = key.DQ.ToByteArrayUnsigned(),
      InverseQ = key.QInv.ToByteArrayUnsigned(),
    };
    var rsa = new RSACryptoServiceProvider();
    rsa.ImportParameters(p);
    using (var sw = new StreamWriter("e:\\PrivateKey.xml"))
    {
      sw.Write(rsa.ToXmlString(true));
    }
  }

 

请点击:参考

其他【tips:待测试】

CER和pfx证书的生成和使用


CER和pfx证书.png

生成公钥.png
posted @ 2017-11-19 23:35  糖果的二师兄  阅读(2737)  评论(1编辑  收藏