BZOJ1066 网络流

 拆点,将一个柱子拆成入点和出点,入点出点之间的容量就是柱子的容量

    1066: [SCOI2007]蜥蜴

在一个r行c列的网格地图中有一些高度不同的石柱,一些石柱上站着一些蜥蜴,你的任务是让尽量多的蜥蜴逃
到边界外。 每行每列中相邻石柱的距离为1,蜥蜴的跳跃距离是d,即蜥蜴可以跳到平面距离不超过d的任何一个石
柱上。石柱都不稳定,每次当蜥蜴跳跃时,所离开的石柱高度减1(如果仍然落在地图内部,则到达的石柱高度不
变),如果该石柱原来高度为1,则蜥蜴离开后消失。以后其他蜥蜴不能落脚。任何时刻不能有两只蜥蜴在同一个
石柱上。

Input

 输入第一行为三个整数r,c,d,即地图的规模与最大跳跃距离。以下r行为石竹的初始状态,0表示没有石柱
,1~3表示石柱的初始高度。以下r行为蜥蜴位置,“L”表示蜥蜴,“.”表示没有蜥蜴。

Output

 输出仅一行,包含一个整数,即无法逃离的蜥蜴总数的最小值。

Sample Input

5 8 2
00000000
02000000
00321100
02000000
00000000
........
........
..LLLL..
........
........

Sample Output

1
 
 1 #include<cstdio>
 2 #include<queue>
 3 #include<cstring>
 4 #include<algorithm>
 5 using namespace std;
 6 const int INF=0x3f3f3f3f;
 7 int r,c,d,st,ed,tot;
 8 int dis[1588],head[1588];
 9 char mp[28];
 10 struct node
 11 {
 12     int x,y,ab;
 13     bool ri;
 14 } p[588];
 15 struct line
 16 {
 17     int to,next,w;
 18 } e[880861];
 19 void add(int u,int v,int w)
 20 {
 21     e[tot].to=v;
 22     e[tot].next=head[u];
 23     e[tot].w=w;
 24     head[u]=tot++;
 25 }
 26 bool bfs()
 27 {
 28     queue<int>Q;
 29     Q.push(st);
 30     memset(dis,-1,sizeof(dis));
 31     dis[st]=0;
 32     while(!Q.empty())
 33     {
 34         int u=Q.front();
 35         Q.pop();
 36         for(int i=head[u]; i+1; i=e[i].next)
 37         {
 38             int v=e[i].to;
 39             if(dis[v]==-1&&e[i].w>0)
 40             {
 41                 dis[v]=dis[u]+1;
 42                 if(v==ed) return true;
 43                 Q.push(v);
 44             }
 45         }
 46     }
 47     return false;;
 48 }
 49 int dfs(int u,int low)
 50 {
 51     if(u==ed) return low;
 52     int ans=low,a;
 53     for(int i=head[u]; i+1; i=e[i].next)
 54     {
 55         int v=e[i].to;
 56         if(e[i].w>0&&dis[v]==dis[u]+1&&(a=dfs(v,min(ans,e[i].w))))
 57         {
 58             e[i].w-=a;
 59             e[i^1].w+=a;
 60             ans-=a;
 61             if(!ans) return low;
 62         }
 63     }
 64     if(ans==low) dis[u]=-1;
 65     return low-ans;
 66 }
 67 bool Ju(const node &A,const node &B)
 68 {
 69     int dis=(A.x-B.x)*(A.x-B.x)+(A.y-B.y)*(A.y-B.y);
 70     if(dis>d) return false;
 71     return true;
 72 }
 73 int dinic()
 74 {
 75     int ans=0;
 76     while(bfs())
 77     {
 78         ans+=dfs(0,INF);
 79     }
 80     return ans;
 81 }
 82 int main()
 83 {
 84     scanf("%d%d%d",&r,&c,&d);
 85     int cont=0,ct=0;
 86     tot=0;
 87     for(int i=0; i<r; ++i)
 88     {
 89         scanf("%s",mp);
 90         for(int j=0; j<c; ++j)
 91         {
 92             p[++cont].x=i;
 93             p[cont].y=j;
 94             p[cont].ab=mp[j]-'0';
 95         }
 96     }
 97     st=0,ed=2*cont+1;
 98     memset(head,-1,sizeof(head));
 99     cont=0;
100     for(int i=0; i<r; ++i)
101     {
102         scanf("%s",mp);
103         for(int j=0; j<c; ++j)
104             if(mp[j]=='L') p[++cont].ri=1,++ct;
105             else p[++cont].ri=0;
106     }
107     for(int i=1; i<=cont; ++i)
108     {
109         if(p[i].ab)
110         {
111             add(i,i+cont,p[i].ab), add(i+cont,i,0);
112             if(p[i].ri) add(0,i,1),add(i,0,0);
113             for(int j=1; j<=cont; ++j)
114             {
115                 if(i==j) continue;
116                 if(p[j].ab&&Ju(p[i],p[j]))
117                 {
118                     add(i+cont,j,INF);
119                     add(j,i+cont,0);
120                 }
121             }
122             if(p[i].x-d<0||p[i].x+d>=r||p[i].y-d<0||p[i].y+d>=c)
123             {
124                     add(i+cont,ed,INF);
125                     add(ed,i+cont,0);
126             }
127         }
128     }
129     int ans=dinic();
130     printf("%d\n",ct-ans);
131 }

 

posted @ 2017-07-21 16:23  Billyshuai  阅读(97)  评论(0编辑  收藏