ssh

安装

 

 结果连接超时

 

 

还是不行……

参考

https://blog.csdn.net/Hellowenpan/article/details/82904109

https://blog.csdn.net/paulkg12/article/details/86220457

 

 

更新一波

经过一系列的修改

终于连上了yao-yuer

其实就跟杨铖宇同学所出现的问题一样

将虚拟机默认设置为转接网卡

就解决了(非常感谢杨铖宇同学为迷途的我们指明方向)

参考https://jingyan.baidu.com/article/ce09321b84aad72bfe858f55.html

 

账号wangjing连上我的虚拟机

 

posted @ 2020-12-19 15:20  游浩贤  阅读(48)  评论(0编辑  收藏  举报