posts - 129, comments - 1, trackbacks - 0, articles - 84
  博客园  :: 首页  :: 新随笔  :: 联系 :: 订阅 订阅  :: 管理

py-day4-3 python 内置函数 man和mix的高级使用

Posted on 2019-02-28 18:07  MJ-majun  阅读(...)  评论(... 编辑 收藏
### man和mix的高级使用
age_dic={'xiaoma':18,'zhangfei':20,'xiaowang':36,'lihao':13,}
print(max(age_dic.values()))
结果: 36
print(max(age_dic))   # 对比ASCII码
结果: zhangfei

# #需求:默认比较的是字典的Key
age_dic={'xiaoma':18,'zhangfei':20,'xiaowang':36,'lihao':13,}
t = zip(age_dic.values(),age_dic.keys())
print(max(list(t)))
结果: (36, 'xiaowang')
print(list(max(zip(age_dic.values(),age_dic.keys()))))
结果: [36, 'xiaowang']

 

终极版:

## 终极版
age_dic=[{'name':'xiaoma','age':18},
     {'name':'zhangfei','age':20},
     {'name':'xiaowang','age':36},
     {'name':'lihao','age':13},
     ]
print('年纪最大的:',max(age_dic,key=lambda n:n['age']))
年纪最大的: {'name': 'xiaowang', 'age': 36}