^m
路漫漫

1088: [SCOI2005]扫雷Mine

Time Limit: 10 Sec  Memory Limit: 162 MB
[Submit][Status][Discuss]

Description

 相信大家都玩过扫雷的游戏。那是在一个n*m的矩阵里面有一些雷,要你根据一些信息找出雷来。万圣节到了
,“余”人国流行起了一种简单的扫雷游戏,这个游戏规则和扫雷一样,如果某个格子没有雷,那么它里面的数字
表示和它8连通的格子里面雷的数目。现在棋盘是n×2的,第一列里面某些格子是雷,而第二列没有雷,如下图:
由于第一列的雷可能有多种方案满足第二列的数的限制,你的任务即根据第二列的信息确定第一列雷有多少种摆放
方案。

Input

 第一行为N,第二行有N个数,依次为第二列的格子中的数。(1<= N <= 10000)

Output

 一个数,即第一列中雷的摆放方案数。

Sample Input

2

1 1

Sample Output

2

HINT

 

Source

 

题目链接

确定第一列就可以确定整个的情况,答案为0或1或2,枚举一下就OK了

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 
 3 using namespace std;
 4 
 5 template <typename tn> void read (tn & a) {
 6   tn x = 0, f = 1;
 7   char c = getchar();
 8   while (c < '0' || c > '9'){ if (c == '-') f = -1; c = getchar(); }
 9   while (c >= '0' && c <= '9'){ x = x * 10 + c - '0'; c = getchar(); }
10   a = f == 1 ? x : -x;
11 }
12 
13 const int MAXN = 11000;
14 int n;
15 int a[MAXN];
16 bool f[MAXN];
17 
18 bool check() {
19   for (int i = 2; i <= n; ++i) {
20     int x = a[i - 1] - f[i - 2] - f[i - 1];
21     if (x < 0 || x > 1) return 0;
22     f[i] = x;
23   }
24   if (a[n] == f[n] + f[n - 1]) return 1; else return 0;
25 }
26 
27 int main() {
28   read(n);
29   for (int i = 1; i <= n; ++i) {
30     read(a[i]);
31   }
32   int ans = 0;
33   f[1] = 0;
34   ans += check();  
35   f[1] = 1;
36   ans += check();
37   cout << ans << "\n";
38   return 0;
39 }
View Code

 

posted on 2018-04-27 15:12  ^m  阅读(88)  评论(0编辑  收藏