JS学习重点-----预解析

JS预解析

  • JS解析器在运行JS代码时分两步: 预解析和代码执行
   预解析
  • JS引擎会把JS里面所有 var 和 function 提升到当前作用域的最前面 代码执行时, 按照代码书写的顺序从上往下执行
  • 预解析分为变量预解析(变量提升) 和 函数预解析(函数提升)

例子1:

    //1.输出结果--undefined
    var num = 10;
    fun();
    function fun() {
        console.log(num);
        var num = 20;
    }
    //相当于执行了以下操作()
    var num; //提升num = 10那个 num
    function fun() {
        var num; //提升的是num = 20那个 num
        console.log(num);
        num = 20;
    }
    num = 10;
    fun();

例子2:

//2.输出结果--undefined, 20
var num = 10;
function fn() {
    console.log(num);
    var num = 20;
    console.log(num);
}
fn();
//相当于以下代码
var num; //提升num = 10的 num
function fn() {
    var num; //提升num = 20的 num
    console.log(num);
    num = 20;
    console.log(num);
}
num = 10;
fn();

例子3:

//3.输出结果--undefined, 9;
var a = 18;
f1();
function f1() {
    var b = 9;
    console.log(a);
    console.log(b);
    var a = '123';
}
//相当于以下代码
var a;
function f1() {
    var b;
    var a; //此时a = undefined, 就近原则, 待会儿log(a)取此值
    b = 9; //b赋值为9
    console.log(a);
    console.log(b);
    a = '123';
}
a = 18;
f1();

 

例子4:

//4.(典中典)以下代码
function f1() {
    //相当于 var = 9; b = 9; c = 9; b 和 c 直接赋值 没有var声明, 当 全局变量 看
    //集体声明 var a = 9, b = 9, c = 9
    var a = b = c = 9;
    console.log(a);
    console.log(b);
    console.log(c);
}
f1();
console.log(c); //全局变量c = 9
console.log(b); //全局变量b = 9
console.log(a); //局部变量a, 函数外不能使用

 

posted on 2022-11-01 17:37  lyxnov  阅读(16)  评论(0编辑  收藏  举报

导航