Title

数组转 二叉树 ,并且输出二叉树的右视图

题目描述
请根据二叉树的前序遍历,中序遍历恢复二叉树,并打印出二叉树的右视图

示例1
输入
复制
[1,2,4,5,3],[4,2,5,1,3]
返回值
复制
[1,3,5]
备注:
二叉树每个节点的值在区间[1,10000]内,且保证每个节点的值互不相同。

struct Node {
  int val;
  Node*left,*right;
  Node (int x):val(x),left(NULL),right(NULL) {};
  
};
class Solution {
public:
  
  /**
   * 代码中的类名、方法名、参数名已经指定,请勿修改,直接返回方法规定的值即可
   * 求二叉树的右视图
   * @param xianxu int整型vector 先序遍历
   * @param zhongxu int整型vector 中序遍历
   * @return int整型vector
   */
  vector<int> solve(vector<int>& xianxu, vector<int>& zhongxu) {
    // write code here
    //中序 确定左右子树,先序确定根节点
    deque<Node*> dq;
    vector<int>res;
    int n = xianxu.size();
    Node* root = make_tree(xianxu,zhongxu,0,n-1,0,n-1);
    dq.push_back(root);
    while(dq.size()) {
      int n = dq.size();
      while(--n) {
        Node* root = dq.front();dq.pop_front();
        if (root -> left) dq.push_back(root->left);
        if (root -> right) dq.push_back(root-> right);
        //一层丢进去
      }
      Node* r = dq.front();dq.pop_front();
      if (r -> left) dq.push_back(r -> left);
      if (r -> right) dq.push_back(r -> right);
      res.push_back(r -> val);
      
      
      
    }
    
    return res;
    
  }
  
  Node * make_tree(vector<int>&pre,vector<int>&mid, int lx,int rx,int lz,int rz) {
    if (lx> rx) return NULL;
    Node* root = new Node(pre[lx]);
    
    int i=0;
    for(i=lz;i<=rz;++i) if(mid[i] == pre[lx]) break;
    // 中间节点 划分左右子树
    int rightNodeCount = rz - i;
    root -> left = make_tree(pre,mid,lx+1,rx-rightNodeCount,lz,i-1);
    
    root -> right = make_tree(pre,mid,rx-rightNodeCount+1,rx,i+1, rz);
    return root;
  }
};

posted @ 2020-12-01 17:35  .geek  阅读(214)  评论(0编辑  收藏  举报