arm跳转指令对应的机器码

ARM:

常见跳转指令机器码:

B:0xEA

BL:0xEB

偏移地址计算过程:

(目标地址 - 指令地址 - 8)/ 4 = 偏移

// 减8,指令流水造成。

// 除4,因为指令定长,存储指令个数差,而不是地址差。

完整指令:

假设上一步得到的偏移为0x00000C

跳转指令为:B

则完整指令为:0C 00 00 EA

 

 

THUMB:

Thumb指令都是2字节。BL看起来像4字节指令,其实是一个误解,因为长跳转是由两条跳转指令组成的。

 

 

0~11位表示11位地址,具体含义如下:

11位为0,偏移高位(off0)

11位为1,偏移低位(off1)

 

例子:

 

1.向后跳转

 

 

0012 00F001F8   bl .Lhelo

.Lhelo:

0018 05F0D1F7   pld [r1, r5]

 

 

 

 

 

 

 

解析偏移:

 

取高位 f000, 取后11位 => 000

 

取低位 f801, 取后11位 => 001

 

计算偏移:

 

000 << 12) | (001 << 1) = 2

 

由于这个最高位符号位为0,代表向后跳转,只需要保留该值2即可。

 

目标地址:

 

0x0012 + 4 + 2 = 0x0018

 

2.向前跳转

 

 

00001164 FF F7 BE FF    BL _Z4testv

_Z4testv:

000010E4 07 B5        PUSH {R0-R2,LR}

 

 

 

 

 

 

 

解析偏移:

 

取高位 f7ff, 取后11位 => 7ff

 

取低位 ffbe, 取后11位 => 7be

 

计算偏移: 

 

7ff << 12) | (7be << 1) = 7fff7c

 

由于这个最高位符号位为1,代表向前跳转,需要-1,然后取反,得到值为: ff800084,取84即可。

 

目标地址: 

 

0x1164 + 4 - 0x84 = 0x10e4

 

posted @ 2015-06-24 21:24  luzhiyuan  阅读(...)  评论(...编辑  收藏