toxic

备忘录

  博客园 :: 首页 :: 博问 :: 闪存 :: 新随笔 :: 联系 :: 订阅 订阅 :: 管理 ::
  3 随笔 :: 238 文章 :: 17 评论 :: 0 引用

公告

/Users/shameless/dev/mysql/scripts/mysql_install_db --user=shameless --basedir=/Users/shameless/dev/mysql/ --datadir=/Users/shameless/dev/mysql/data/

然后复制 my.cnf 去/etc/my.cnf

编辑my.cnf 配置 basedir datadir等

最后mysql.server 启动 OK

 

posted on 2014-10-18 23:16 toxic 阅读(...) 评论(...)  编辑 收藏