Java封装

1.封装(数据的隐藏)

  通常,应禁止直接访问一个对象中数据的实际显示,而应通过操作接口来访问,这称为信息隐藏。(我理解的意思简单来说就是一个类在别的类里创建的对象的属性值不能被修改,下面有图对比)

 

2.实现方法(属性私有private)

  带有private的属性不能被修改,如下图:

     

 

 3.解决办法(通过方法进行修改)

  

  输出:

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

posted @ 2021-03-17 17:58  小孙sy  阅读(10)  评论(1编辑  收藏  举报