JavaScript 运算符

 

 • 运算符
    基本的运算符允许我们对值进行操作。
// 字符串拼接
var foo = "hello";
var bar = "world";
console.log( foo + " " + bar ); // "hello world"
// 乘法和除法
2 * 3;
2 / 3;
// 递增和递减
var i = 1;
console.log( ++i ); // 2 前置自增
console.log( i ); // 2
var i = 1;
console.log( i++ ); // 1 后置自增
console.log( i ); // 2

 

 • 数字与字符串的运算符

    在JavaScript中,有可能会意外的出现数字与字符串做运算。数字与字符串直接运算时会被当做为字符串运算,当使用Number构造函数时,会把参数转换成数字类型,再进行数字运算。

// 加法运算和字符串拼接
var foo = 1;
var bar = "2";
console.log( foo + bar ); // 12 字符串拼接
// 字符串转化成数字
var foo = 1;
var bar = "2";
console.log( foo + Number(bar) ); // 3 加法运算

 

 • 逻辑运算符

    逻辑运算是使用&&和||进行运算的。

// 逻辑 AND(且) 和 OR(或) 运算
var foo = 1;
var bar = 0;
var baz = 2;
// returns 1, true
foo || bar;
// returns 1, true
bar || foo;
// returns 0, false
foo && bar;
// returns 2, true
foo && baz;
// returns 1, true
baz && foo;
    在||运算中,如果第一个操作数和其他的操作数都不是真的话,返回最后一个操作数,在&&运算中,返回第一个假的操作数,或者都是真的情况下返回最后一个操作数。
    你可能有时候可以看见有的程序员使用这些逻辑运算进行流程控制,而不是if语句。这样的写法虽然很简洁优雅但是不易新手阅读。
// foo为真的时候执行doSomething函数
foo && doSomething( foo );
// 如果baz是真的则设置bar的值为baz的值
// 否则,设置bar的值为createBar()的返回值
var bar = baz || createBar();

 

 • 比较运算符

    比较运算符允许你对2个操作数进行比较。

// 比较运算
var foo = 1;
var bar = 0;
var baz = "1";
var bim = 2;
foo == bar; // false
foo != bar; // true
foo == baz; // true; 需要注意的是2者的类型是不同的
foo === baz; // false
foo !== baz; // true
foo === parseInt( baz ); // true
foo > bim; // false
bim > baz; // true
foo <= baz; // true

 

 • 运算符速查表
  • 算术运算符
   • 加法:+
   • 减法:-
   • 乘法:*
   • 除法:/
   • 取模:%
   • 递增:++
   • 递减:--
  • 赋值运算符
   • 赋值:=
   • 加法赋值:+=
   • 减法赋值:-=
   • 乘法赋值:*=
   • 除法赋值:/=
   • 取模赋值:%=
  • 比较运算符
   • 值等于:==
   • 值不等于:!=
   • 全等于:===
   • 全不等于:!==
   • 大于:>
   • 小于:<
   • 大于等于:>=
   • 小于等于:<=
  • 逻辑(布尔)运算符
   • 与:&&
   • 或:??
   • 非:!
  • 字符串运算符
   • 使用"+"运算符连接字符串,这个过程称之为字符串连接
posted @ 2013-08-06 21:56  M守护神  阅读(...)  评论(... 编辑 收藏