JS数组实际应用方法整理 - 随机乱序/去重/排序/合并数据

项目里面有个需求,是检测两个数组里面是否有相同的重复项,有则返回 true,没有则返回 false,并且不需要获取重复项的数据。
如果是需要获取重复项的数据,那肯定需要遍历循环,但是既然只要简单知道是否重复,就没有必要一个个去遍历,直接用 ES6 的新数据类型 Set 即可,因为他有一个特性是每个元素都不重复,因此经常被用来做数组去重。
通过它的这个特性,自然也可以检测重复,将需要检测的两个数组合并成一个 Set,如果长度小于两个数组的长度之和,那么肯定存在重复项。

 function isInArry(arr1, arr2){
   let new_arr = new Set([...arr1, ...arr2])
   return new_arr.size < (arr1.length + arr2.length)
 }

如果需要取两个数组里面重复的部分,可以换另外一个方法:

let arr1 = [1,2,3]
let arr3 = [2,3,7]

function filterArry(arr){
   return arr.filter(i => arr.indexOf(i) !== arr.lastIndexOf(i))
}
filterArry(arr1.concat(arr2))

今天又有一个新的需求

数组随机乱序

function shuffleArray(arr){
  let m = arr.length
  while (m>1) {
    let index = Math.floor(Math.random() * m--)
    [arr[m], arr[index]] = [arr[index], arr[m]]
  }
  return arr
}

今天又双叕有一个新的需求,大概就是接口a返回了一个列表,另外一个接口b也返回了一个列表,要把接口b中的字段2插入到接口a返回的列表中去,组合后的数据再循环展示出来。且这两个数组不是排序的,要根据返回的主键id去一一对应。这里采用循环+Map数据格式,减少时间复杂度。

数组插值

// 先把数组b转化成Map格式,key为主键id,value为需要插入的字段valueb的值。
let listB = await getListB()
let mapB = new Map()
listB.forEach(item=>mapB.set(item.id, item['valueb']))

// 循环一遍列表a 用Map的get方法取出字段值
let listA = await getListA()
listA.forEach(item=>if(mapB.has(item.id))item['valueb'] = mapB.get(item.id))

今天开始入门算法啦,第一道题是排序数组去重

排序数组去重

function removeDuplicateArr(arr){
   let index = 0;
  for(let i =0;i<arr.length;i++){
    if(arr[i] != arr[i+1]){
      arr[index] = arr[i]
      index++
    }
  }
  return nums
}

最后放一张数组常用方法作为备忘录吧图是网上来的

posted @ 2020-06-23 10:23  下小朋友  阅读(231)  评论(0编辑  收藏  举报