Fork me on GitHub

一步一步来做WebQQ机器人-(二)(第一次登陆)

预计会有这些步骤,当然某些步骤可能会合并:

 • 验证码
 • 第一次登陆
 • 第二次登陆
 • 保持在线和接收消息
 • 获取好友和群列表
 • 发送消息
 • 变成智能的(*゚∀゚*)

webqq的登陆,分为2步,本文主要讲第一次登陆

截止到现在,加密方式是这样的:

var hexcase = 1;
var b64pad = "";
var chrsz = 8;
var mode = 32;
function md5(A) {
  return hex_md5(A)
}
function hex_md5(A) {
  return binl2hex(core_md5(str2binl(A), A.length * chrsz))
}
function str_md5(A) {
  return binl2str(core_md5(str2binl(A), A.length * chrsz))
}
function hex_hmac_md5(A, B) {
  return binl2hex(core_hmac_md5(A, B))
}
function b64_hmac_md5(A, B) {
  return binl2b64(core_hmac_md5(A, B))
}
function str_hmac_md5(A, B) {
  return binl2str(core_hmac_md5(A, B))
}
function core_md5(K, F) {
  K[F >> 5] |= 128 << ((F) % 32);
  K[(((F + 64) >>> 9) << 4) + 14] = F;
  var J = 1732584193;
  var I = -271733879;
  var H = -1732584194;
  var G = 271733878;
  for (var C = 0; C < K.length; C += 16) {
    var E = J;
    var D = I;
    var B = H;
    var A = G;
    J = md5_ff(J, I, H, G, K[C + 0], 7, -680876936);
    G = md5_ff(G, J, I, H, K[C + 1], 12, -389564586);
    H = md5_ff(H, G, J, I, K[C + 2], 17, 606105819);
    I = md5_ff(I, H, G, J, K[C + 3], 22, -1044525330);
    J = md5_ff(J, I, H, G, K[C + 4], 7, -176418897);
    G = md5_ff(G, J, I, H, K[C + 5], 12, 1200080426);
    H = md5_ff(H, G, J, I, K[C + 6], 17, -1473231341);
    I = md5_ff(I, H, G, J, K[C + 7], 22, -45705983);
    J = md5_ff(J, I, H, G, K[C + 8], 7, 1770035416);
    G = md5_ff(G, J, I, H, K[C + 9], 12, -1958414417);
    H = md5_ff(H, G, J, I, K[C + 10], 17, -42063);
    I = md5_ff(I, H, G, J, K[C + 11], 22, -1990404162);
    J = md5_ff(J, I, H, G, K[C + 12], 7, 1804603682);
    G = md5_ff(G, J, I, H, K[C + 13], 12, -40341101);
    H = md5_ff(H, G, J, I, K[C + 14], 17, -1502002290);
    I = md5_ff(I, H, G, J, K[C + 15], 22, 1236535329);
    J = md5_gg(J, I, H, G, K[C + 1], 5, -165796510);
    G = md5_gg(G, J, I, H, K[C + 6], 9, -1069501632);
    H = md5_gg(H, G, J, I, K[C + 11], 14, 643717713);
    I = md5_gg(I, H, G, J, K[C + 0], 20, -373897302);
    J = md5_gg(J, I, H, G, K[C + 5], 5, -701558691);
    G = md5_gg(G, J, I, H, K[C + 10], 9, 38016083);
    H = md5_gg(H, G, J, I, K[C + 15], 14, -660478335);
    I = md5_gg(I, H, G, J, K[C + 4], 20, -405537848);
    J = md5_gg(J, I, H, G, K[C + 9], 5, 568446438);
    G = md5_gg(G, J, I, H, K[C + 14], 9, -1019803690);
    H = md5_gg(H, G, J, I, K[C + 3], 14, -187363961);
    I = md5_gg(I, H, G, J, K[C + 8], 20, 1163531501);
    J = md5_gg(J, I, H, G, K[C + 13], 5, -1444681467);
    G = md5_gg(G, J, I, H, K[C + 2], 9, -51403784);
    H = md5_gg(H, G, J, I, K[C + 7], 14, 1735328473);
    I = md5_gg(I, H, G, J, K[C + 12], 20, -1926607734);
    J = md5_hh(J, I, H, G, K[C + 5], 4, -378558);
    G = md5_hh(G, J, I, H, K[C + 8], 11, -2022574463);
    H = md5_hh(H, G, J, I, K[C + 11], 16, 1839030562);
    I = md5_hh(I, H, G, J, K[C + 14], 23, -35309556);
    J = md5_hh(J, I, H, G, K[C + 1], 4, -1530992060);
    G = md5_hh(G, J, I, H, K[C + 4], 11, 1272893353);
    H = md5_hh(H, G, J, I, K[C + 7], 16, -155497632);
    I = md5_hh(I, H, G, J, K[C + 10], 23, -1094730640);
    J = md5_hh(J, I, H, G, K[C + 13], 4, 681279174);
    G = md5_hh(G, J, I, H, K[C + 0], 11, -358537222);
    H = md5_hh(H, G, J, I, K[C + 3], 16, -722521979);
    I = md5_hh(I, H, G, J, K[C + 6], 23, 76029189);
    J = md5_hh(J, I, H, G, K[C + 9], 4, -640364487);
    G = md5_hh(G, J, I, H, K[C + 12], 11, -421815835);
    H = md5_hh(H, G, J, I, K[C + 15], 16, 530742520);
    I = md5_hh(I, H, G, J, K[C + 2], 23, -995338651);
    J = md5_ii(J, I, H, G, K[C + 0], 6, -198630844);
    G = md5_ii(G, J, I, H, K[C + 7], 10, 1126891415);
    H = md5_ii(H, G, J, I, K[C + 14], 15, -1416354905);
    I = md5_ii(I, H, G, J, K[C + 5], 21, -57434055);
    J = md5_ii(J, I, H, G, K[C + 12], 6, 1700485571);
    G = md5_ii(G, J, I, H, K[C + 3], 10, -1894986606);
    H = md5_ii(H, G, J, I, K[C + 10], 15, -1051523);
    I = md5_ii(I, H, G, J, K[C + 1], 21, -2054922799);
    J = md5_ii(J, I, H, G, K[C + 8], 6, 1873313359);
    G = md5_ii(G, J, I, H, K[C + 15], 10, -30611744);
    H = md5_ii(H, G, J, I, K[C + 6], 15, -1560198380);
    I = md5_ii(I, H, G, J, K[C + 13], 21, 1309151649);
    J = md5_ii(J, I, H, G, K[C + 4], 6, -145523070);
    G = md5_ii(G, J, I, H, K[C + 11], 10, -1120210379);
    H = md5_ii(H, G, J, I, K[C + 2], 15, 718787259);
    I = md5_ii(I, H, G, J, K[C + 9], 21, -343485551);
    J = safe_add(J, E);
    I = safe_add(I, D);
    H = safe_add(H, B);
    G = safe_add(G, A)
  }
  if (mode == 16) {
    return Array(I, H)
  } else {
    return Array(J, I, H, G)
  }
}
function md5_cmn(F, C, B, A, E, D) {
  return safe_add(bit_rol(safe_add(safe_add(C, F), safe_add(A, D)), E), B)
}
function md5_ff(C, B, G, F, A, E, D) {
  return md5_cmn((B & G) | ((~B) & F), C, B, A, E, D)
}
function md5_gg(C, B, G, F, A, E, D) {
  return md5_cmn((B & F) | (G & (~F)), C, B, A, E, D)
}
function md5_hh(C, B, G, F, A, E, D) {
  return md5_cmn(B ^ G ^ F, C, B, A, E, D)
}
function md5_ii(C, B, G, F, A, E, D) {
  return md5_cmn(G ^ (B | (~F)), C, B, A, E, D)
}
function core_hmac_md5(C, F) {
  var E = str2binl(C);
  if (E.length > 16) {
    E = core_md5(E, C.length * chrsz)
  }
  var A = Array(16),
  D = Array(16);
  for (var B = 0; B < 16; B++) {
    A[B] = E[B] ^ 909522486;
    D[B] = E[B] ^ 1549556828
  }
  var G = core_md5(A.concat(str2binl(F)), 512 + F.length * chrsz);
  return core_md5(D.concat(G), 512 + 128)
}
function safe_add(A, D) {
  var C = (A & 65535) + (D & 65535);
  var B = (A >> 16) + (D >> 16) + (C >> 16);
  return (B << 16) | (C & 65535)
}
function bit_rol(A, B) {
  return (A << B) | (A >>> (32 - B))
}
function str2binl(D) {
  var C = Array();
  var A = (1 << chrsz) - 1;
  for (var B = 0; B < D.length * chrsz; B += chrsz) {
    C[B >> 5] |= (D.charCodeAt(B / chrsz) & A) << (B % 32)
  }
  return C
}
function binl2str(C) {
  var D = "";
  var A = (1 << chrsz) - 1;
  for (var B = 0; B < C.length * 32; B += chrsz) {
    D += String.fromCharCode((C[B >> 5] >>> (B % 32)) & A)
  }
  return D
}
function binl2hex(C) {
  var B = hexcase ? "0123456789ABCDEF": "0123456789abcdef";
  var D = "";
  for (var A = 0; A < C.length * 4; A++) {
    D += B.charAt((C[A >> 2] >> ((A % 4) * 8 + 4)) & 15) + B.charAt((C[A >> 2] >> ((A % 4) * 8)) & 15)
  }
  return D
}
function binl2b64(D) {
  var C = "ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz0123456789+/";
  var F = "";
  for (var B = 0; B < D.length * 4; B += 3) {
    var E = (((D[B >> 2] >> 8 * (B % 4)) & 255) << 16) | (((D[B + 1 >> 2] >> 8 * ((B + 1) % 4)) & 255) << 8) | ((D[B + 2 >> 2] >> 8 * ((B + 2) % 4)) & 255);
    for (var A = 0; A < 4; A++) {
      if (B * 8 + A * 6 > D.length * 32) {
        F += b64pad
      } else {
        F += C.charAt((E >> 6 * (3 - A)) & 63)
      }
    }
  }
  return F
}
function hexchar2bin(str) {
  var arr = [];
  for (var i = 0; i < str.length; i = i + 2) {
    arr.push("\\x" + str.substr(i, 2))
  }
  arr = arr.join("");
  eval("var temp = '" + arr + "'");
  return temp
}
function QXWEncodePwd(pt_uin, p, vc) {
  var I = hexchar2bin(md5(p));
  var H = md5(I + TTescapechar2bin(pt_uin));
  var G = md5(H + vc.toUpperCase());
  return G
}
function TTescapechar2bin(str) {
  eval("var temp = '" + str + "'");
  return temp
}

调用方式:

执行QXWEncodePwd方法,传入3个参数QQ号16进制密码验证码

 

我当时也找了很久资料,请教了不少前辈,确实得到不少方法可以在C#中执行js代码

但是有一个大问题没有解决:XP我已经放弃了,但是在32,64的win7,win8中,找不到能够兼容所有的方式...

如果有人知道了请告诉我,谢谢。目前没有win8,64位的方法

最后的解决方式是Webbrowser,虽然这样丑了点,但是确实可以兼容所有

 

 

这里是GET的地址:string.Format("https://ssl.ptlogin2.qq.com/login?u={0}&p={1}&verifycode={2}&webqq_type=10&remember_uin=1&login2qq=1&aid=501004106&u1=http%3A%2F%2Fw.qq.com%2Fproxy.html%3Flogin2qq%3D1%26webqq_type%3D10&h=1&ptredirect=0&ptlang=2052&daid=164&from_ui=1&pttype=1&dumy=&fp=loginerroralert&action=0-28-696051&mibao_css=m_webqq&t=2&g=1&js_type=0&js_ver=10095&login_sig=a9NQ-9*PnzKFxzP7jcE7voRx5Z9x6Khffy44FKhIkaD-n8fShtaK1r1GZRjgsxzA&pt_vcode_v1=0&pt_verifysession_v1={3}", this.QQNum, p, this.CodeString, this.VerifySession);

 

一共有3个参数会在GET的URL里面用到:

QQ号码、刚刚得到的加密密文、上篇文章里面保存的verifysession

 

会返回如下数据:

 

 

如:ptuiCB('0','0','http://ptlogin4.web2.qq.com/check_sig?pttype=1&uin=2835049203&service=login&nodirect=0&ptsigx=6ed07693d2f686011fdc5d80a4ad1ab1292b00816cad7f21ad59f8340488f2a591bb79b0759de037d54026803ff4e4f8f3ca61dbbcf8e3dc77cad4e2cbfbff58&s_url=http%3A%2F%2Fw.qq.com%2Fproxy.html%3Flogin2qq%3D1%26webqq_type%3D10&f_url=&ptlang=2052&ptredirect=100&aid=501004106&daid=164&j_later=0&low_login_hour=0&regmaster=0&pt_login_type=1&pt_aid=0&pt_aaid=0&pt_light=0','0','登录成功!', '嘴角的弧度');

可以得到6个参数,分别是:

是否成功(0表示没有问题)未知一个地址(需要保存)未知提示信息(包含所有登录情况)昵称

1.在本次请求之后,获取本次请求的CookieCollection,遍历得到name为"ptwebqq"的cookie的值,保存下来

2.从请求返回的数据中,刚刚提到的第3个参数(一个地址),这个地址GET一次,更新cookie保存


 

 

到目前为止,已经进行了第一次登陆,验证了密码并保存了Cookie,并获取了一些参数

下一篇文章将对最终的真正登陆(可以将QQ挤下来),和保持在线(poll长轮询)作描述

使用C#模拟http请求可以参考猛戳这里

您有没有对这篇文章感兴趣呢?

 

一步一步来做WebQQ机器人-(二)(第一次登陆):

本步骤的demo,一步一步来做WebQQ机器人-(二)(第一次登陆)),更新于2015/1/28

可以到该系列最后一篇文章查看是否可能有最新demo

转载请保留本页链接:http://www.cnblogs.com/lianmin/p/4231411.html

 

 

.

posted on 2015-01-18 11:52  上位者的怜悯  阅读(6604)  评论(53编辑  收藏  举报