go mod下载依赖失败配置

GOPROXY=https://goproxy.cn,direct;GONOSUMDB=github.com/YOLOTECHNOLOGY;GONOPROXY=github.com/YOLOTECHNOLOGY;GOPRIVATE=github.com/YOLOTECHNOLOGY

配置到golang编辑器 go module里面

posted @ 2024-05-16 14:16  Οo白麒麟оΟ  阅读(27)  评论(0编辑  收藏  举报