2011 ACM 福州赛区现场赛第一题 (A .Xiangqi)HDU 4121 Xiangqi by kuangbin

 

 

这道题目很简单的,现场很多队伍过了。。。。。。但是我们队杯具地卡在这题了,就是最后YES or NO的时候判断错了,最后改过来了,,by kuangbin

ACM,明年自己一定要加油了,坚持下去!!!!!

 

 

题目就是判断是不是死棋的棋局,而且已经简化了很多了。

我的想法就是,那个将军最多有四个地方可以去,只需要判断可以走的地方是不是危险的就可以了,写了个函数判断。

见代码。。。。。-----kuangbin

#include<stdio.h>
#include<iostream>
#include<string.h>
using namespace std;
int ff[11][11];
char map[11][11];
bool inside(int x,int y)//判断坐标是否在棋局内
{
if(x>=1&&x<=10&&y>=1&&y<=9) return true;
return false;
}
bool solve(int x,int y)//判断点(x,y)是否是危险点,安全点返回 true ,
//也就是 将 下一步可以走的点,否则false
{
bool cmp=true;
for(int i=x+1;i<=10;i++)
{
if(ff[i][y]==1)
{
if(map[i][y]=='R'||map[i][y]=='G')
return false;
else
for(int t=i+1;t<=10;t++)
if(ff[t][y]==1)
{
if(map[t][y]=='C')
return false;
break;
}
break;
}
}


for(int i=x-1;i>=1;i--)
{
if(ff[i][y]==1)
{
if(map[i][y]=='R'||map[i][y]=='G')
return false;
else
for(int t=i-1;t>=0;t--)
if(ff[t][y]==1)
{
if(map[t][y]=='C')
return false;
break;
}
break;
}
}

for(int i=y+1;i<=9;i++)
{
if(ff[x][i]==1)
{
if(map[x][i]=='R'||map[x][i]=='G')
return false;
else
for(int t=i+1;t<=9;t++)
if(ff[x][t]==1)
{
if(map[x][t]=='C')
return false;
break;
}
break;
}
}


for(int i=y-1;i>=1;i--)
{
if(ff[x][i]==1)
{
if(map[x][i]=='R'||map[x][i]=='G')
return false;
else
for(int t=i-1;t>=0;t--)
if(ff[x][t]==1)
{
if(map[x][t]=='C')
return false;
break;
}
break;
}
}
//下面判断会不会被马吃掉
if(inside(x-2,y-1))
{
if(ff[x-2][y-1])
{
if(map[x-2][y-1]=='H'&&ff[x-1][y-1]==0)
return false;
}
}

if(inside(x+2,y+1))
{
if(ff[x+2][y+1])
{
if(map[x+2][y+1]=='H'&&ff[x+1][y+1]==0)
return false;
}
}

if(inside(x-1,y-2))
{
if(ff[x-1][y-2])
{
if(map[x-1][y-2]=='H'&&ff[x-1][y-1]==0)
return false;
}
}


if(inside(x+1,y+2))
{
if(ff[x+1][y+2])
{
if(map[x+1][y+2]=='H'&&ff[x+1][y+1]==0)
return false;
}
}


if(inside(x+2,y-1))
{
if(ff[x+2][y-1])
{
if(map[x+2][y-1]=='H'&&ff[x+1][y-1]==0)
return false;
}
}

if(inside(x+1,y-2))
{
if(ff[x+1][y-2])
{
if(map[x+1][y-2]=='H'&&ff[x+1][y-1]==0)
return false;
}
}

if(inside(x-2,y+1))
{
if(ff[x-2][y+1])
{
if(map[x-2][y+1]=='H'&&ff[x-1][y+1]==0)
return false;
}
}

if(inside(x-1,y+2))
{
if(ff[x-1][y+2])
{
if(map[x-1][y+2]=='H'&&ff[x-1][y+1]==0)
return false;
}
}

return true;
}

int main()
{
int N,x,y;
int a,b;
char ch;
while(scanf("%d%d%d",&N,&x,&y))
{
if(N==0&&x==0&&y==0)break;
memset(ff,0,sizeof(ff));
//ch=getchar();
for(int i=0;i<N;i++)
{
cin>>ch>>a>>b;
map[a][b]=ch;
ff[a][b]=1;
}
bool res=false;
if(x-1>=1&&x-1<=3)
if(solve(x-1,y)) res=true;
if(res)
{
printf("NO\n");
continue;
}

if(x+1>=1&&x+1<=3)
if(solve(x+1,y)) res=true;
if(res)
{
printf("NO\n");
continue;
}

if(y-1>=4&&y-1<=6)
if(solve(x,y-1)) res=true;
if(res)
{
printf("NO\n");
continue;
}

if(y+1>=4&&y+1<=6)
if(solve(x,y+1)) res=true;
if(res)
{
printf("NO\n");
continue;
}

printf("YES\n");
}
return 0;
}


 

 

Writed by kuangbin     http://www.cnblogs.com/kuangbin/

人一我百!人十我万!永不放弃~~~怀着自信的心,去追逐梦想

posted on 2011-11-23 19:45  kuangbin  阅读(1786)  评论(3编辑  收藏  举报

导航

JAVASCRIPT: