edraw的符号制作

 

1.选中要制作的符号,在"符号"->"保存符号",这将保存为两个文件,1个是ede,另一个是png文件.

 

2. 

 

 

 

 3.名称,提示,随意写,只要你明白什么意思就行;然后选择上面保存的两个文件,格式分别是ede(请选择图元文件)和png(请选择形状图标)

 

posted @ 2019-04-19 14:45  菜鸟++  阅读(493)  评论(0编辑  收藏  举报