PHP源代码加密

PHP 代码 加密

此加密方法支持任意PHP版

代码如下:

 1 <?php
 2 function RandAbc($length=""){//返回随机字符串
 3 
 4 
 5   $str="ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZabcdefghijklmnopqrstuvwxyz";
 6   return str_shuffle($str);
 7  
 8 }
 9 
10 
11 $filename='index.php';
12 
13 
14 $T_k1=RandAbc();//随机密匙1
15 
16 
17 $T_k2=RandAbc();//随机密匙2
18 
19 
20 $vstr=file_get_contents($filename);//要加密的文件
21 
22 
23 $v1=base64_encode($vstr);
24 
25 
26 $c=strtr($v1,$T_k1,$T_k2);//根据密匙替换对应字符。
27 
28 
29 $c=$T_k1.$T_k2.$c;
30 
31 
32 $q1="O00O0O";
33 $q2="O0O000";
34 $q3="O0OO00";
35 $q4="OO0O00";
36 $q5="OO0000";
37 $q6="O00OO0";
38 $s='$'.$q6.'=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$'.$q1.'=$'.$q6.'{3}.$'.$q6.'{6}.$'.$q6.'{33}.$'.$q6.'{30};$'.$q3.'=$'.$q6.'{33}.$'.$q6.'{10}.$'.$q6.'{24}.$'.$q6.'{10}.$'.$q6.'{24};$'.$q4.'=$'.$q3.'{0}.$'.$q6.'{18}.$'.$q6.'{3}.$'.$q3.'{0}.$'.$q3.'{1}.$'.$q6.'{24};$'.$q5.'=$'.$q6.'{7}.$'.$q6.'{13};$'.$q1.'.=$'.$q6.'{22}.$'.$q6.'{36}.$'.$q6.'{29}.$'.$q6.'{26}.$'.$q6.'{30}.$'.$q6.'{32}.$'.$q6.'{35}.$'.$q6.'{26}.$'.$q6.'{30};eval($'.$q1.'("'.base64_encode('$'.$q2.'="'.$c.'";eval(\'?>\'.$'.$q1.'($'.$q3.'($'.$q4.'($'.$q2.',$'.$q5.'*2),$'.$q4.'($'.$q2.',$'.$q5.',$'.$q5.'),$'.$q4.'($'.$q2.',0,$'.$q5.'))));').'"));';
39 
40 $s='<?
41 '.$s.
42 '
43  ?>';
44 
45 echo $s;
46 //生成 加密后的PHP文件
47 $fpp1 = fopen('temp'.$filename,'w');
48 fwrite($fpp1,$s) or die('写文件错误');
49 
50 ?>

 

 

 

 


效果如下:

 

1 <? $O00OO0=urldecode("%6E1%7A%62%2F%6D%615%5C%76%740%6928%2D%70%78%75%71%79%2A6%6C%72%6B%64%679%5F%65%68%63%73%77%6F4%2B%6637%6A");$O00O0O=$O00OO0{3}.$O00OO0{6}.$O00OO0{33}.$O00OO0{30};$O0OO00=$O00OO0{33}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24}.$O00OO0{10}.$O00OO0{24};$OO0O00=$O0OO00{0}.$O00OO0{18}.$O00OO0{3}.$O0OO00{0}.$O0OO00{1}.$O00OO0{24};$OO0000=$O00OO0{7}.$O00OO0{13};$O00O0O.=$O00OO0{22}.$O00OO0{36}.$O00OO0{29}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30}.$O00OO0{32}.$O00OO0{35}.$O00OO0{26}.$O00OO0{30};eval($O00O0O("JE8wTzAwMD0iUWFLRlBtWFdaaGtJeWZUckJFdWxOUlNvSll0QWRwc0hxVm54dkxiT0RjVWp6Q0dpd01lZ25IRE1za0tSeGxoZmlhcWpUekJ5SXV3U2RnR0pBUE90cHZYVUZRTkNtZVlXRWNvYnJaTFZzbThJY2t1eXhreUJ4d0pTZDFUYVlpZU9mTVRUdnpsYVkwdm5udmRUdno5d0RxT0lja3V5eGt5Qnh3SlNkMWRzcTFuWFFjSmJRYjhiRHFPSWNYSXlBTTlQTmtJT0FSdXlLM1RsQW9WU1loOXN2Y0pCWU05cWZjNFhSa3ZCeGNlVlF5VGFZaUpCWWg5c3ZjNVh4S3VhSFI1V050dmh4djlyZ0t1U0RjaFBDcjBEZWt2VUFSeWl4djlGTmtJeWZNZHNxMW5CZDFQeU5rbkZxbzlseG92aVFYVFNlY2U3bW5QaXhLTTFIS2R5SzI5QmcyWVZZaDlzdmM0WHhYdkJnM3VQTjI0RnhYdkJnM3VQTjI0QmVvbHJkRU9JY3lQeU5rdWFxbzlseG92aUNXUE9OMk1objJVbGUzWlNkMVB5Tmt1YVkydkVlMnlGTmJlUENyMERSa3ZCeE05Wk4yTWh4S2Y2Q2tVRmdSdW1Ob01FZWlWWFJrdkJ4TTl6Z2JlUENyMERSa3ZCeE05Wk4yTWh4S2Y2Q2tVRmdSdW1Ob01FZWlWWFJrdkJ4TTltTjI1a0hSQWF3UjVQZGloN2ZKMERkb0lGTmt4UHhpSjlmbzV5QWlUSHhSNWhLMElGTmt4UHgxOWROa2hTZGk0RkhSNVdRMklGTmt4UHhpNVBOa2hYUWNKWHgydkJ4S2RsTmNlUENyMERkb3ViZm0wVlJrdkJ4TTl6Z1dTNnhrTVdBbzlpTHdWaGcyOUJ4a3lYUXE1aGdiMCtnUnVsZXR1eWVicmhnMjlCeGt5WFFxNWhnYjArZzI5QnhreVhRcTUwTjBNaWVrTTVEY2hQQ3IwRFJrdkJ4TTlxeEtJRUhSOUJDV1BFQW9NaUFjVlBDcjBEZkowRGR0SXllM0lQTjI0VnN3VEJ4S2VWUmt2QnhNOXF4S0lFSFI5QkswNWxOUnZFZW9NV3h3Vlhla1VHZWllUENpSlZtblNJY1hkeWVLdlBla3ZhTjI1V3h3VHdxMDlZUWJBUE5rWkZIUk1XZzJ2RWVpNXJIdEpYQ3IwRG4ybHlnMkdQTmtBZGVjVlBDcjBEZWt2VUFSeWl4djlGTmtJeWZNZHNxMW5CZDJseWdSdXllYjVySHRKWENyMERtblBQeGJKU2RNOW5xMUlZUmlBWE4zdUZBS2RPZDEwUExyMERtblNoeDN2aU5tMTFla1VoeFJJRnhvWVNkTTlucTFJWVJpQVhOM3VGQUtkT2QxMFBDcjBEbW5QOXhSVUV4S09JY2J1WEFLZE9zd2VCUTJJRk5vVXlnM3VQTjI0RnFveWJla01pTFlkRk4yR0VRWFRTZWNlN21uUDltblNJY2J1WEFLZE9zd0FoZ1I5U2dSNVhRWFRTZWNlN21uUy9zVjBEc3RJV2VreXJBbTRWQWtNaWZvMUVzcXIvc3d1RXhLSUVIUjlCUXE1RUhSbi9zV3JGZTJJaUhLVDBzYkpJY1dVa2VrTUd4S0l5QWNUaU4zQUVzd2YySWNycGZiSlZ4WGRsTlJ2Yk4zZGh4S2Y5Zmg1c2ZiVGJOM2RoeEtmOWZXSmJmb3hpZ1IxeWUzVGxnMnlCeEUwYlpjZittblNkc294aWdSMXlmdElpZ0UwYmdSdUdIUjVhQW85clFYVFNlY2ZWTms5aXhLSVBMa1k5Zms1RmVrdkVIS1B5ZmJUa2VrTUd4UmRGZWt1eWVXMGJxaDhiZm81bE5SWTlmWHVGZXp4aWdSMXlmYlRFZzNkRk5vVVBOa2U5Zms1RmZiVEdnS2RYSFI1M0hSdTBIbTBiWmNmVk5STWl4MnlCSG92UHgybDBzd2ZyZmJUMGdLZFh4S245ZmsxbEhSNGJmYzgrbW5TVmZjSlZmY0pJY2JKVnNveGlnUjF5ZTJ2MGZvSUZOdFo5Zld6MlpjcjNRY1NiZmNUaU4zQUVzd2Y0SVduT0RiZlZIUm45Zmt4aWdSMXlmVzRJY1ZoOHhYZGxOUllWZTNkV3N3ZE94UngwUVhUU2VjZlZOa01HeHEwYk5vdmtBenhpZ1IxeWZiVEJOM2R5ZTJ5NnhxMGJOazlpeEtJUExrWWJmbzFsZWtBUE5YQVB4dHVTc3dmcmZiVEdnS2RYSFI1U3hSeVhIdG45ZldKYmZveGlnUjF5Z2s5aXhvdmlzd2ZyZmJURWczZEZOb1VQTmtlOWZrNUZmYlQwZ0tkWHhLbjlmazFsSFI0YmZjOCttblNkc294aWdSMXlmdElpZ0UwYmUzQVBBb0lTeFhkbE5SWUJIdHVHTmNmVk5rTUd4cTBiTlJ5aHVYZGxOUlliZmNKVnhYZGxOUnZiTjNkaHhLZjlmV0piZnRJV2VrOU9Ob3lCeEUwYk5rOGJmbzVGZWt2RUhLUHlzd2RCTjNkeWUyeTZ4d2ZWSFJuOWZrMVB4enhpZ1IxeWZiVDBIS3VPeHEwYk5SeWh1WGRsTlJZYmZjOCtmSjBEZmNKVmZjSlZmY0o4eFhkbE5SWVZlM2RXc3dmOHNFMGh4M3ZpTm04K2ZiSlZOazlpeEtJUExrWTlmazVGZWt2RUhLUHlmYlRrZWtNR3hSZEZla3V5ZVcwYnFoOGJmbzVsTlJZOWZrMWxIUjRiZm95aHN3QUdnUnlCZGlURWczZEZOb1VQTmtlOWZrTUJBbzhiZm8xbGVrQVBOWEFQeHR1U3N3ZnJmYlRHZ0tkWEhSNVN4UnlYSHRuOWZXSmJmY1QwZ0tkWHhLbjlmeTlFeFJVa2ZiSkZzVjBEZmNKOHhYZGxOUllWZTNkV3N3ZHZOWHVQQW9VeXh6eGlnUjF5UXFmNWZXNDh4WGRsTlJZVmUzZFdzd2R2Tlh1UEFvVXl4enhpZ1IxeVFxWnJmVzQ4eFhkbE5SWVZlM2RXc3dkdk5YdVBBb1V5eHp4aWdSMXlRcVlic1dyRnhYZGxOUnZFeEtuK21uUzhRMnhpZ1IxeWUydjBzVjBEc281RnhYZGxOUnZFc1dVYk4ydTVzV3pVbW5TOFEyZEZ4dGgrc2M5Qk4yeGlnUjF5ZUU0SWNiSlZmSjBEZkowRG1uU0ljV3JGSHR1R05tNEljVj09IjtldmFsKCc/PicuJE8wME8wTygkTzBPTzAwKCRPTzBPMDAoJE8wTzAwMCwkT08wMDAwKjIpLCRPTzBPMDAoJE8wTzAwMCwkT08wMDAwLCRPTzAwMDApLCRPTzBPMDAoJE8wTzAwMCwwLCRPTzAwMDApKSkpOw==")); ?>

 

posted @ 2012-05-12 08:32  [九狐科技]keheng  阅读(11437)  评论(6编辑  收藏  举报