BZOJ2957 楼房重建

题目链接:http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=2957

Description

 小A的楼房外有一大片施工工地,工地上有N栋待建的楼房。每天,这片工地上的房子拆了又建、建了又拆。他经常无聊地看着窗外发呆,数自己能够看到多少栋房子。
 为了简化问题,我们考虑这些事件发生在一个二维平面上。小A在平面上(0,0)点的位置,第i栋楼房可以用一条连接(i,0)和(i,Hi)的线段表示,其中Hi为第i栋楼房的高度。如果这栋楼房上任何一个高度大于0的点与(0,0)的连线没有与之前的线段相交,那么这栋楼房就被认为是可见的。
 施工队的建造总共进行了M天。初始时,所有楼房都还没有开始建造,它们的高度均为0。在第i天,建筑队将会将横坐标为Xi的房屋的高度变为Yi(高度可以比原来大---修建,也可以比原来小---拆除,甚至可以保持不变---建筑队这天什么事也没做)。请你帮小A数数每天在建筑队完工之后,他能看到多少栋楼房?

Input

 第一行两个正整数N,M
 接下来M行,每行两个正整数Xi,Yi

Output

 M行,第i行一个整数表示第i天过后小A能看到的楼房有多少栋

http://blog.csdn.net/huzecong/article/details/9214307

http://blog.csdn.net/cjk_cjk/article/details/46582147

智商不够,一知半解

 1 #include <iostream>
 2 #include <cstdio>
 3 #include <algorithm>
 4 #include <cstring>
 5 #define rep(i,l,r) for(int i=l; i<=r; i++)
 6 #define clr(x,y) memset(x,y,sizeof(x))
 7 using namespace std;
 8 const int maxn = 100010;
 9 inline int read(){
10   int ans = 0, f = 1;
11   char c = getchar();
12   for(; !isdigit(c); c = getchar())
13   if (c == '-') f = -1;
14   for(; isdigit(c); c = getchar())
15   ans = ans * 10 + c - '0';
16   return ans * f;
17 }
18 struct Node{
19   int len; double mx;
20 }t[maxn<<2];
21 int n,m,x; double y;
22 int solve(int u,int v,int w,double x){
23   if (u == v) return x < t[w].mx;
24   int mid = (u + v) >> 1;
25   if (t[w<<1].mx <= x) return solve(mid+1,v,w<<1|1,x);
26   return t[w].len - t[w<<1].len + solve(u,mid,w<<1,x);
27 }
28 void modify(int u,int v,int w,int p,double x){
29   if (u == v){
30     t[w].mx = x; t[w].len = 1; return;
31   }
32   int mid = (u + v) >> 1;
33   if (p <= mid) modify(u,mid,w<<1,p,x);
34   else modify(mid+1,v,w<<1|1,p,x);
35   t[w].mx = max(t[w<<1].mx,t[w<<1|1].mx);
36   t[w].len = t[w<<1].len + solve(mid+1,v,w<<1|1,t[w<<1].mx);
37 }
38 int main(){
39   n = read(); m = read();
40   rep(i,1,m){
41     x = read(); y = read();
42     modify(1,n,1,x,y/x);
43     printf("%d\n",t[1].len);
44   }
45   return 0;
46 }
View Code

 

posted on 2016-03-24 21:22  ACMICPC  阅读(169)  评论(0编辑  收藏

导航