git tag 常用笔记

git tag 常用笔记

查看 tag

  • 列出现有 tag
    git tag

  • 列出 v1.4.2 相关的 tag
    git tag -l "v1.4.2"

  • 查看指定 tag 的信息
    git show v1.2.3

  • 查看包含指定提交的 tag
    git tag --contains <commit>

新建 tag

  • 简单新建
    git tag v1.2.3

  • 带备注的新建
    git tag -a v1.2.3 -m "your message"

  • 给指定 commit 添加 tag
    git tag -a v1.2.3 -m "your message" 9fceb02

推送 tag

  • 推送指定 tag
    git push origin v1.2.3

  • 推送所有 tag
    git push origin --tags

删除 tag

  • 删除本地 tag
    git tag --delete v1.2.3

  • 删除远端 tag
    git push origin --delete tag <tagname>

参考链接:

原文链接:
https://www.cnblogs.com/jasongrass/p/11161955.html

posted @ 2019-07-10 09:50 J.晒太阳的猫 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏