JavaScript版几种常见排序算法

说明

 • 写这个主要是为了锻炼自己,并无实际意义。
 • 每个浏览器测试得出的数据会不一样。比如我用chrome 测试 一般快速排序都会最快,IE 则根据数组长度有可能希尔最快。
 • 不要用太大数据去测试冒泡排序(浏览器崩溃了我不管)
 • 如果有兴趣可以 在线排序动画  下载测试页面

个人理解

 • 冒泡排序:最简单,也最慢,貌似长度小于7最优
 • 插入排序: 比冒泡快,比快速排序和希尔排序慢,较小数据有优势
 • 快速排序:这是一个非常快的排序方式,V8的sort方法就使用快速排序和插入排序的结合
 • 希尔排序:在chrome下数组长度小于1000,希尔排序比快速更快
 • 系统方法:在forfox下系统的这个方法非常快
// ---------- 一些排序算法
// js 利用sort进行排序
systemSort: function(array) {
  return array.sort(function(a, b) {
    return a - b;
  });
},
// 冒泡排序
bubbleSort: function(array) {
  var i = 0,
  len = array.length,
  j, d;
  for (; i < len; i++) {
    for (j = 0; j < len; j++) {
      if (array[i] < array[j]) {
        d = array[j];
        array[j] = array[i];
        array[i] = d;
      }
    }
  }
  return array;
},
// 快速排序
quickSort: function(array) {
  //var array = [8,4,6,2,7,9,3,5,74,5];
  //var array = [0,1,2,44,4,324,5,65,6,6,34,4,5,6,2,43,5,6,62,43,5,1,4,51,56,76,7,7,2,1,45,4,6,7];
  var i = 0;
  var j = array.length - 1;
  var Sort = function(i, j) {

    // 结束条件
    if (i == j) {
      return
    };

    var key = array[i];
    var stepi = i; // 记录开始位置
    var stepj = j; // 记录结束位置
    while (j > i) {
      // j <<-------------- 向前查找
      if (array[j] >= key) {
        j--;
      } else {
        array[i] = array[j]
        //i++ ------------>>向后查找
        while (j > ++i) {
          if (array[i] > key) {
            array[j] = array[i];
            break;
          }
        }
      }
    }

    // 如果第一个取出的 key 是最小的数
    if (stepi == i) {
      Sort(++i, stepj);
      return;
    }

    // 最后一个空位留给 key
    array[i] = key;

    // 递归
    Sort(stepi, i);
    Sort(j, stepj);
  }

  Sort(i, j);

  return array;
},

// 插入排序
insertSort: function(array) {

  // http://baike.baidu.com/image/d57e99942da24e5dd21b7080
  // http://baike.baidu.com/view/396887.htm
  //var array = [0,1,2,44,4,324,5,65,6,6,34,4,5,6,2,43,5,6,62,43,5,1,4,51,56,76,7,7,2,1,45,4,6,7];
  var i = 1,
  j, step, key, len = array.length;

  for (; i < len; i++) {

    step = j = i;
    key = array[j];

    while (--j > -1) {
      if (array[j] > key) {
        array[j + 1] = array[j];
      } else {
        break;
      }
    }

    array[j + 1] = key;
  }

  return array;
},

// 希尔排序
//Jun.array.shellSort(Jun.array.df(10000));
shellSort: function(array) {

  // http://zh.wikipedia.org/zh/%E5%B8%8C%E5%B0%94%E6%8E%92%E5%BA%8F
  // var array = [13,14,94,33,82,25,59,94,65,23,45,27,73,25,39,10];
  var stepArr = [1750, 701, 301, 132, 57, 23, 10, 4, 1]; // reverse() 在维基上看到这个最优的步长 较小数组
  //var stepArr = [1031612713, 217378076, 45806244, 9651787, 2034035, 428481, 90358, 19001, 4025, 836, 182, 34, 9, 1]//针对大数组的步长选择
  var i = 0;
  var stepArrLength = stepArr.length;
  var len = array.length;
  var len2 = parseInt(len / 2);

  for (; i < stepArrLength; i++) {
    if (stepArr[i] > len2) {
      continue;
    }

    stepSort(stepArr[i]);
  }

  // 排序一个步长
  function stepSort(step) {

    //console.log(step) 使用的步长统计
    var i = 0,
    j = 0,
    f, tem, key;
    var stepLen = len % step > 0 ? parseInt(len / step) + 1 : len / step;

    for (; i < step; i++) { // 依次循环列
      for (j = 1;
      /*j < stepLen && */
      step * j + i < len; j++) { //依次循环每列的每行
        tem = f = step * j + i;
        key = array[f];

        while ((tem -= step) >= 0) { // 依次向上查找
          if (array[tem] > key) {
            array[tem + step] = array[tem];
          } else {
            break;
          }
        }

        array[tem + step] = key;

      }
    }

  }

  return array;

}

 

posted @ 2011-02-16 19:56  Jun.lu  阅读(49638)  评论(9编辑  收藏  举报