tyvj1198 最优矩阵连乘

描述

   一个n*m矩阵由n行m列共n*m个数排列而成。两个矩阵A和B可以相乘当且仅当A的列数等于B的行数。一个N*M的矩阵乘以一个M*P的矩阵等于一个N*P的矩阵,运算量为nmp。
   矩阵乘法满足结合律,A*B*C可以表示成(A*B)*C或者是A*(B*C),两者的运算量却不同。例如当A=2*3 B=3*4 C=4*5时,(A*B)*C=64而A*(B*C)=90。显然第一种顺序节省运算量。
   现在给出N个矩阵,并输入N+1个数,第i个矩阵是a[i-1]*a[i]

输入格式

第一行n(n<=100)
第二行n+1个数

输出格式

最优的运算量

测试样例1

输入


2 3 4 5

输出

64
#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<string>
#include<cstring>
#include<algorithm>
#include<vector>
using namespace std;
const long long maxn = 105,maxint = 98765432123456L;
long long n,a[maxn],f[maxn][maxn];
int main(){
  cin>>n;
  for(int i = 1;i <= n+1;i++){
    cin>>a[i];
  }
  for(int i = 1;i <= n+1;i++){
    for(int j = 1;j <= n+1;j++){
      f[i][j] = maxint;
    }
  }
  long long j,tmp;
  for(int l = 3;l <= n+1;l++){
    for(int i = 1;i <= n-1;i++){
      j = i + l - 1;
      for(int k = i + 1;k <= j-1;k++){
        tmp = a[i] * a[k] * a[j];
        if(k - i >= 2) tmp += f[i][k];
        if(j - k >= 2) tmp += f[k][j];
        f[i][j] = min(f[i][j],tmp);
      }
    }
  }
  cout<<f[1][n+1];
  return 0;
}

 

posted @ 2016-08-09 21:20  ACforever  阅读(381)  评论(0编辑  收藏  举报