shiro中多用户的登陆页面(multiple login pages)配置

shiro中多用户的登陆页面(multiple login pages)配置

 

         <bean id="membersAuthc"
            class="org.apache.shiro.web.filter.authc.FormAuthenticationFilter">
            <property name="loginUrl" value="${frontPath}/loginl" />
            <property name="successUrl" value="${frontPath}" />
        </bean>
        <bean id="adminAuthc"
            class="org.apache.shiro.web.filter.authc.FormAuthenticationFilter">
            <property name="loginUrl" value="${adminPath}/login" />
            <property name="successUrl" value="${adminPath}" />
        </bean>
        <bean id="adminUser" class="org.apache.shiro.web.filter.authc.UserFilter">
            <property name="loginUrl" value="${adminPath}/login" />
        </bean>
        <bean id="frontUser" class="org.apache.shiro.web.filter.authc.UserFilter">
            <property name="loginUrl" value="${frontPath}/login" />
        </bean>
        <bean id="shiroFilter" class="org.apache.shiro.spring.web.ShiroFilterFactoryBean">
            <property name="securityManager" ref="securityManager" />
            <property name="loginUrl" value="${adminPath}/login" />
            <property name="successUrl" value="${adminPath}" />
            <property name="filters">
                <map>
                    <entry key="authc" value-ref="formAuthenticationFilter" />
                    <entry key="membersAuthc" value-ref="membersAuthc" />
                    <entry key="adminAuthc" value-ref="adminAuthc" />
                    <entry key="adminUser" value-ref="adminUser" />
                </map>
            </property>
            <property name="filterChainDefinitions">
                <value>
                    /static/** = anon
                    /userfiles/** = anon
                    ${adminPath}/login = authc
                    ${adminPath}/logout = logout
                    ${adminPath}/** = adminUser
                    ${frontPath}/show* = frontUser
                </value>
            </property>
        </bean>

由此可以很轻松的配置多个工程路口,比如有状态和无状态时,拥有不同的登录接口,但是希望能够共用原先的处理逻辑,此时只需要配置多个不同类型的登录页面即可。
————————————————
版权声明:本文为CSDN博主「南宫酥卿」的原创文章,遵循 CC 4.0 BY-SA 版权协议,转载请附上原文出处链接及本声明。
原文链接:https://blog.csdn.net/win7system/article/details/50827250

shiro中多用户的登陆页面(multiple login pages)配置
[Shiro zhōng duō yònghù de dēnglù yèmiàn (multiple login pages) pèizhì]
shiro in multi-user login page (multiple login pages) Configuration
posted @ 2020-03-23 17:45  GordonDicaprio  阅读(972)  评论(0编辑  收藏