HDOJ2099_整数的尾数

一道我以为不会这么简单,然后暴力盲打竟然给过了的题。

HDOJ2099_整数的尾数

#include<stdio.h>
#include<stdlib.h>
#include<ctype.h>
#include<math.h>

int main()
{
	int a,b,n;
	int i,j;
	while(scanf("%d %d",&a,&b)!=EOF)
	{
		int n2[100];
		int cnt=0;
		if(a==0&&b==0)
		{
			break;
		}
		for(i=0;i<=99;i++)
		{
			if((a*100+i)%b==0)
			{
				n2[cnt++]=i;
			}
		}
		for(i=0;i<cnt;i++)
		{
			printf("%02d",n2[i]);
			i==cnt-1?printf("\n"):printf(" ");
		}
	}
	return 0;
}

思路

很简单,就是对最后的两位数进行0~99的遍历一遍,找出所有的可能就OK了。

posted @ 2019-03-03 20:08  heihuifei  阅读(321)  评论(0编辑  收藏  举报