[BZOJ 2759] 一个动态树好题

[BZOJ 2759] 一个动态树好题

题目描述

首先这是个基环树。

然后根节点一定会连出去一条非树边。通过一个环就可以解除根的答案,然后其他节点的答案就可以由根解出来。

因为要修改\(p_i\),所以我们用\(lct\)

还是有点难写的。

代码:

#include<bits/stdc++.h>
#define ll long long
#define N 30005
#define ls ch[v][0]
#define rs ch[v][1]

using namespace std;
inline int Get() {int x=0,f=1;char ch=getchar();while(ch<'0'||ch>'9') {if(ch=='-') f=-1;ch=getchar();}while('0'<=ch&&ch<='9') {x=(x<<1)+(x<<3)+ch-'0';ch=getchar();}return x*f;}

const ll mod=10007;
ll inv[mod];
int n;
int k[N],b[N];
int p[N];
int fa[N],ch[N][2];
int rev[N];
int A[N],B[N];
int val[N];
void update(int v) {
	A[v]=(A[ls]*k[v])%mod;
	B[v]=(B[ls]*k[v]+b[v])%mod;
	A[v]=(A[v]*A[rs])%mod;
	B[v]=(B[v]*A[rs]+B[rs])%mod;
}

bool isroot(int v) {return v!=ch[fa[v]][0]&&v!=ch[fa[v]][1];}

void rot(int v) {
	int f=fa[v],gr=fa[f];
	int sn=v==ch[f][1],son=ch[v][!sn];
	if(!isroot(f)) ch[gr][f==ch[gr][1]]=v;
	ch[f][sn]=son,ch[v][!sn]=f;
	fa[v]=gr,fa[f]=v;
	if(son) fa[son]=f;
	update(f),update(v);
}

void splay(int v) {
	while(!isroot(v)) {
		int f=fa[v],gr=fa[f];
		if(!isroot(f)) rot(f==ch[gr][1]^v==ch[f][1]?f:v);
		rot(v);
	}
}

void access(int v) {
	int tem=0;
	while(v) {
		splay(v);
		rs=tem;
		update(v);
		tem=v,v=fa[v];
	}
}

int Find_root(int v) {
	access(v);
	splay(v);
	while(ls) v=ls;
	return v;
}

void Link(int v,int f) {
	splay(v);
	fa[v]=f;
}

void Cut(int v) {
	access(v),splay(v);
	fa[ls]=0;
	ls=0;
	update(v);
}

void dfs(int v) {
	if(!v) return ;
	dfs(ls),dfs(rs);
}

void work(int v) {
	access(p[v]);
	splay(p[v]);
	int na=A[p[v]]%mod;
	int nb=B[p[v]]%mod;
	na=(1-na+mod)%mod;
	if(!na) {
		if(!nb) val[v]=-2;
		else val[v]=-1;
	} else val[v]=inv[na]*nb%mod;
}

int query(int v) {
	int rt=Find_root(v);
	access(v),splay(v);
	if(val[rt]<0) return val[rt];
	else return (val[rt]*A[v]+B[v])%mod;
}

void modify(int v) {
	int top=Find_root(v);
	Cut(v);
	k[v]=Get(),p[v]=Get(),b[v]=Get();
	update(v);
	if(Find_root(v)!=Find_root(p[v])) Link(v,p[v]);
	if(Find_root(top)!=Find_root(p[top])) Link(top,p[top]);
	work(Find_root(v)),work(Find_root(top));
}

int main() {
	A[0]=1;
	inv[0]=inv[1]=1;
	for(int i=2;i<mod;i++) inv[i]=(mod-mod/i)*inv[mod%i]%mod;
	n=Get();
	for(int i=1;i<=n;i++) {
		k[i]=Get(),p[i]=Get(),b[i]=Get();
		update(i);
	}
	for(int i=1;i<=n;i++) {
		if(Find_root(i)!=Find_root(p[i])) Link(i,p[i]);
	}
	for(int i=1;i<=n;i++) if(i==Find_root(i)) work(i);
	
	int m=Get();
	char op;
	int tim=0;
	while(m--) {
		while(op=getchar(),!isalpha(op));
		int a;
		if(op=='A') {
			a=Get();
			cout<<query(a)<<"\n";
		} else {
			a=Get();
			modify(a);
		}
	}
	
	return 0;
}

posted @ 2019-03-01 19:12  hec0411  阅读(100)  评论(0编辑  收藏