DS博客作业02--线性表

0.PTA得分截图

1.本周学习总结

1.1 总结线性表内容

 • 顺序表结构体定义
typedef int ElemType; 
typedef struct 
{	
  ElemType data[MaxSize];		//存放顺序表元素
  int length ;     		//存放顺序表的长度
} List;	
typedef List *SqList;
 • 顺序表插入
void InsertSq(SqList& L, int x)
{
	int i=0;
	int j;
	while (i < L->length && L->data[i] < x)
	{
		i++;
	}
	for (j = L->length; j > i; j--)
	{
		L->data[j] = L->data[j - 1];
	}
	L->data[i] = x;
	L->length++;
}
 • 顺序表删除
void DelNode(SqList& L, int min, int max)
{
	int i;
	int j=0;
	int k;
	k = L->length;
	L->length = 0;
	for (i = 0; i < k; i++)
	{
		if (L->data[i]<min||L->data[i]>max)
		{
			L->data[j] = L->data[i];
			j++;
		}
	}
	L->length = j;
}
 • 链表结构体定义
typedef struct LNode 		//定义单链表结点类型
{
	ElemType data;
	struct LNode *next;		//指向后继结点
} LNode,*LinkList;

应注意申请内存空间时一定要用new+原结构体名称LNode,不可用指针!

 • 头插法
void CreateListF(LinkList& L, int n)
{
	L = new LNode;
	L->next = NULL;
	LinkList S;
	for(int i=0;i<n;i++)
	{
		S = new LNode;
		S->next = NULL;
		cin >> S->data;
		S->next = L->next;
		L->next = S;
	}
}
 • 尾插法
void CreateListR(LinkList& L, int n)
{
	L = new LNode;
	L->next = NULL;
	LinkList node;
	LinkList tail;
	int i;
	tail = L;
	for (i = 1; i <= n; i++)
	{
		node = new LNode;
		cin >> node->data;
		node->next = NULL;
		tail->next = node;
		tail = node;
  }
}

注意使用尾插法时,数据呈倒序,且必须定义尾指针tailptr!

 • 链表插入、删除
void ListInsert(LinkList& L, ElemType &e,int i)
{
	int j=0;
	LinkList P = L, s;
	while (P&&j<i-1)
	{
            j++;
			P = P->next;
	}
    if(p==NULL)return false;
	s = new LNode;
	s->data = e;
	s->next = P->next;
	P->next = s;
    return true;
}

void ListDelete(LinkList& L, ElemType &e,int i)
{
	int j=0;
	LinkList P = L, s,q;
	while (P&&j<i-1)
	{
            j++;
			P = P->next;
	}
    if(p==NULL)return false;
	q=p->next;
    if(q==NULL)return false;
	e=q->data;
	P->next = q->next;
    delete q;
}
 • 有序单链表数据插入、删除
void ListInsert(LinkList& L, ElemType e)
{
	int j;
	LinkList P = L, s;
	while (P&&e>=P->next->data)
	{
			P = P->next;
	}
	s = new LNode;
	s->data = e;
	s->next = P->next;
	P->next = s;
}

void ListDelete(LinkList& L, ElemType e)
{
	LinkList F = L,q;
	while (F)
	{
		if (e == F->next->data)
		{
			q = F->next;
			F->next = q->next;
			delete q;
		}
		F = F->next;
	}
}
 • 有序表合并
void MergeList(LinkList& L1, LinkList L2)
{
  LinkList p1, p2;
  LinkList tail;
  p1 =L1 ->next;
  L1->next = NULL;
  p2 = L2->next;
  tail = L1;
  while (p1 && p2)
  {
    if (p1->data < p2->data)
    {
      tail->next = p1;
      tail = p1;
      p1 = p1->next;
    }
    else if (p2->data < p1->data)
    {
      tail->next = p2;
      tail = p2;
      p2 = p2->next;
    }
    else
    {
      tail->next = p2;
      tail = p2;
      p1 = p1->next;
      p2 = p2->next;
    }
  }
  if (p1)
    tail->next = p1;
  if (p2)
    tail->next = p2;
}
 • 循环链表是一种链式存储结构,它的特点是表中最后一个结点的指针域指向头结点,整个链表形成一个环,且无须增加存储量,仅对表的链接方式稍作改变,即可使得表处理更加方便灵活,即从任一结点出发都可访问到表中所有结点。

 • 双链表是链表的一种,它的每个数据结点中都有两个指针,分别指向直接后继和直接前驱。所以,从双向链表中的任意一个结点开始,都可以很方便地访问它的前驱结点和后继结点。

1.2.谈谈你对线性表的认识及学习体会

 • 不得不说,链表相对于上学期的C语言来说,难度无疑是大大加深了,对于基础不牢固的我来说学起来较为吃力。
 • 可线性表也有其独到之处,只要掌握指针域的位置,以及各节点的位置,寻找起来还是轻松的。
 • 在做线性表的题目中,往往需要在草稿纸上模拟链表来对其操作,减小想象错误。

2.PTA实验作业

2.1顺序表删除重复元素

2.1.1代码截图


2.1.2本题PTA提交列表说明

 • 一开始编译错误是由于if()中==少了一个。
 • 后来部分正确是由于把问题想得复杂,使用了多层循环,导致数据崩溃,后面寻找同时遍历的方法解决了。

2.2链表分割

2.2.1代码截图

2.2.2本题PTA提交列表说明

 • 此题一开始在VS上做的很艰难,因为虽然知道要创建新链表,却不知如何让其顺序不发生错乱,后来上课看到了林智凯同学的做法,才恍然大悟,一次不错的学习经历。

2.3区间删除数据

2.3.1代码截图


2.3.2本题PTA提交列表说明

 • 这道题问题是出在了比较的部分,后来才发现需要用到两个变量的替换。

3.阅读代码

3.1 题目及解题代码


3.1.1 该题的设计思路

 • 当用慢指针 slow 遍历列表时,让另一个指针 fast 的速度是它的两倍。当 fast 到达列表的末尾时,slow 必然位于中间。

3.1.2 该题的伪代码

 • 这道题很好的运用了同时遍历的做法
  while (fast != NULL && fast->next != NULL) {
  slow = slow->next;// fast 的速度是它的两倍
  fast = fast->next->next;
  时间复杂度只为O(n),空间复杂度为O(1)

3.1.3 运行结果

代码不全无法运行。。。

3.2 K 个一组翻转链表


3.2.1 该题的设计思路

3.2.2 该题的伪代码

 • 此题难度真的非常大。。。看了好久才看懂。。

3.2.3 运行结果

 • 缺少题目代码,无法运行。。
posted @ 2020-03-08 21:17  控响  阅读(177)  评论(0编辑  收藏  举报