[BZOJ] 2705: [SDOI2012]Longge的问题

人生第一道自己做出来的数论题qwq..纪念一下

一开始复杂度不确定,和syq大兄弟讨论了一下才敢写

 

化简一下,枚举gcd然后计算其出现次数,发现g出现的次数就是phi(n/g),所以求的就是sigma(g*phi(n/g)*[g|n])

感觉这样搞是O(sqrt(n)*sqrt(n))=O(n)的,然而,一个数的质因数数量级在ln(n),因此是O(sqrt(n)ln(n))的,飞快。

 

#include<iostream>
#include<cstdio>

using namespace std;

typedef long long ll;

int phi(int x){
  int ret=x;
  for(int i=2;i*i<=x;i++){
    if(x%i==0){
      ret=ret/i*(i-1);
      while(x%i==0) x/=i;
    }
  }
  if(x!=1) ret=ret/x*(x-1);
  return ret;
}

int n;

int main(){
  cin>>n;
  long long ans=0;
  for(int i=1;i*i<=n;i++){
    if(n%i) continue;
    ans+=1ll*i*phi(n/i)+1ll*(n/i)*phi(i);
  }
  cout<<ans;
  return 0;
}

 

本文来自博客园,作者:GhostCai,转载请注明原文链接:https://www.cnblogs.com/ghostcai/p/9402288.html

posted @ 2018-08-01 16:58  GhostCai  阅读(68)  评论(0编辑  收藏  举报