BZOJ 1066 [SCOI2007]蜥蜴(最大流)

 

【题目链接】 http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=1066

 

【题目大意】

 在一个r行c列的网格地图中有一些高度不同的石柱,一些石柱上站着一些蜥蜴,
 你的任务是让尽量多的蜥蜴逃到边界外。 每行每列中相邻石柱的距离为1,
 蜥蜴的跳跃距离是d,即蜥蜴可以跳到平面距离不超过d的任何一个石柱上。
 石柱都不稳定,每次当蜥蜴跳跃时,所离开的石柱高度减1
 (如果仍然落在地图内部,则到达的石柱高度不变),
 如果该石柱原来高度为1,则蜥蜴离开后消失。以后其他蜥蜴不能落脚。
 任何时刻不能有两只蜥蜴在同一个石柱上。

 

【题解】

 我们将相互可达的点连线,建立源点,往有蜥蜴在的石柱连流量为1的边,
 建立汇点,把能一次跳到外面的点和汇点连流量无穷的边。
 拆点,将点可经过次数作为边权以限制通过,求最大流即最多能逃脱的蜥蜴数量

 

【代码】

#include <cstdio>
#include <algorithm>
#include <vector>
#include <queue>
#include <cstring>
using namespace std;
const int INF=0x3f3f3f3f;
const int MAX_V=1000;
struct edge{int to,cap,rev;}; 
vector<edge> G[MAX_V];
int level[MAX_V],iter[MAX_V];
void add_edge(int from,int to,int cap){
  G[from].push_back((edge){to,cap,G[to].size()});
  G[to].push_back((edge){from,0,G[from].size()-1});
}
void bfs(int s){
  memset(level,-1,sizeof(level));
  queue<int> que;
  level[s]=0;
  que.push(s);
  while(!que.empty()){
    int v=que.front(); que.pop();
    for(int i=0;i<G[v].size();i++){
      edge &e=G[v][i];
      if(e.cap>0&&level[e.to]<0){
        level[e.to]=level[v]+1;
        que.push(e.to);
      }
    }
  }
}
int dfs(int v,int t,int f){
  if(v==t)return f;
  for(int &i=iter[v];i<G[v].size();i++){
    edge &e=G[v][i];
    if(e.cap>0&&level[v]<level[e.to]){
      int d=dfs(e.to,t,min(f,e.cap));
      if(d>0){
        e.cap-=d;
        G[e.to][e.rev].cap+=d;
        return d;
      }
    }
  }return 0;
}
int max_flow(int s,int t){
  int flow=0;
  for(;;){
    bfs(s);
    if(level[t]<0)return flow;
    memset(iter,0,sizeof(iter));
    int f;
    while((f=dfs(s,t,INF))>0){
      flow+=f;
    }
  }
}
vector<int> res;
char mp[30][30],MP[30][30];
int vis[30][30];
int n,m,d;
void solve(){
  int s=n*m*2,t=s+1,cnt=0;
  for(int i=0;i<=t;i++)G[i].clear();
  for(int i=0;i<n;i++)scanf("%s",mp[i]);
  for(int i=0;i<n;i++)scanf("%s",MP[i]);
  for(int i=0;i<n;i++){
    for(int j=0;j<m;j++){
      add_edge(i*m+j,i*m+j+n*m,mp[i][j]-'0');
      if(MP[i][j]=='L')add_edge(s,i*m+j,1),cnt++;
      if(i<d||j<d||n-i<=d||m-j<=d)add_edge(i*m+j+n*m,t,INF);
    }
  }for(int i=0;i<n;i++)for(int j=0;j<m;j++){
    for(int k=0;k<n;k++)for(int u=0;u<m;u++){
      if(abs(i-k)+abs(u-j)<=d&&(i!=k||j!=u)){
        add_edge(i*m+j+n*m,k*m+u,INF);
        add_edge(k*m+u+n*m,i*m+j,INF);
      }
    }
  }
  printf("%d\n",cnt-max_flow(s,t));
}
int main(){
  while(~scanf("%d%d%d",&n,&m,&d)){
    solve();
  }return 0;
}
posted @ 2017-04-24 18:51  forever97  阅读(96)  评论(0编辑  收藏