【BZOJ 3732】 Network

【题目链接】

          点击打开链接

【算法】

           求出这个图的最小生成树,对于每次询问,用倍增法求出最近公共祖先,查询最小生成树上两点路径上的最大值

           算法的正确性?

           假设x和y在最小生成树中路径上的最长边为p,那么,根据kruskal算法的执行过程,我们发现p合并

           了x和y所在的集合

           假设有一条边q,满足q < p且x和y路径上的最长边为q,根据kruskal算法的执行过程,我们发现这条边必然

           不能合并x和y所在的集合

           因此,不会有比p更短的边

【代码】

          

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;
#define MAXN 15010
#define MAXM 30010
#define MAXLOG 20

struct info
{
    int x,y,d;
} edge[MAXM];
struct Edge
{
    int to,w,nxt;
} e[MAXN<<1];

int i,tot,cnt,n,m,q,x,y,d;
int fa[MAXN],dep[MAXN],anc[MAXN][MAXLOG],mx[MAXN][MAXLOG],head[MAXN];

inline void add(int x,int y,int d)
{
    tot++;
    e[tot] = (Edge){y,d,head[x]};
    head[x] = tot;
}
inline bool cmp(info a,info b) { return a.d < b.d; }
inline int get_root(int x)
{
    if (fa[x] == x) return x;
    return fa[x] = get_root(fa[x]);
}
inline void kruskal()
{
    int i,sx,sy,x,y,d;
    for (i = 1; i <= n; i++) fa[i] = i;
    sort(edge+1,edge+m+1,cmp);
    for (i = 1; i <= m; i++)
    {
        x = edge[i].x;
        y = edge[i].y;
        d = edge[i].d;
        sx = get_root(x);
        sy = get_root(y);
        if (sx != sy)
        {
            fa[sx] = sy;
            add(x,y,d);
            add(y,x,d);
        }
    }
}
inline void dfs(int u)
{
    int i,v;
    for (i = 1; i < MAXLOG; i++) 
    {
        if (dep[u] < (1 << i)) break;
        anc[u][i] = anc[anc[u][i-1]][i-1];
        mx[u][i] = max(mx[u][i-1],mx[anc[u][i-1]][i-1]);
    }
    for (i = head[u]; i; i = e[i].nxt)
    {
        v = e[i].to;
        if (anc[u][0] != v)
        {
            dep[v] = dep[u] + 1;
            anc[v][0] = u;
            mx[v][0] = e[i].w; 
            dfs(v);
        }
    }
}
inline int query(int x,int y)
{
    int i,t,ans = 0;
    if (dep[x] > dep[y]) swap(x,y);
    t = dep[y] - dep[x];
    for (i = 0; i < MAXLOG; i++)
    {
        if (t & (1 << i))
        {
            ans = max(ans,mx[y][i]);
            y = anc[y][i];
        }
    }
    if (x == y) return ans;
    for (i = MAXLOG - 1; i >= 0; i--)
    {
        if (anc[x][i] != anc[y][i])
        {
            ans = max(ans,max(mx[x][i],mx[y][i]));
            x = anc[x][i];
            y = anc[y][i];
        }
    }
    return max(ans,max(mx[x][0],mx[y][0]));
}
int main() 
{

    scanf("%d%d%d",&n,&m,&q);
    for (i = 1; i <= m; i++)
    {
        scanf("%d%d%d",&x,&y,&d);
        edge[++cnt] = (info){x,y,d};  
    }    
    kruskal();
    dfs(1);
    while (q--)
    {
        scanf("%d%d",&x,&y);
        printf("%d\n",query(x,y));
    }
    
    return 0;
  
}

 

           

 

posted @ 2018-06-04 22:28  evenbao  阅读(75)  评论(0编辑  收藏  举报