C语言程序设计 要求掌握的例题和习题

以下的例题和习题要求掌握。

 

第1章   概述              2学时

 

第2章 基本数据类型、运算符及表达式        2学时

习题:2.7, 2.8, 2.11, 2.12, 2.13, 2.14, 2.15

第3章 基本结构程序设计                       8学时

例题: 例3.3, 例3.4, 例3.9, 例3.11, 例3.12, 例3.14, 例3.16, 例3.17, 例3.18, 例3.19, 例3.21, 例3.23, 例3.24

习题:3.5,3.6,3.7,3.9,3.10,3.13,3.14,3.15   

第4章   数组                       4学时

例题:例4.3, 例4.5, 例4.7, 例4.11, 例4.12

习题:4.14,4.13,4.15,4.16,4.19

第5章 函数                             5学时

例题:例5.1, 例5.4, 例5.5, 例5.6, 例5.10, 例5.11

习题:5.6,5.8,5.9,5.12 

第6章 结构体与公用体                   2学时

例题:例6.1, 例6.4

习题:6.3,6.4,6.9

第7章   指针                       9学时

例题:例7.2,例7.5, 例7.6, 例7.7, 例7.13, 例7.19例7.21

习题:7.13,7.15,7.16,7.19

第八章 文件                            2学时

例题:例8.1, 例8.3, 例8.5, 例8.6, 例8.7, 例8.8

习题:8.5,8.7,8.8  

课程复习                           2学时

posted @ 2008-04-22 22:39  emanlee  阅读(540)  评论(0编辑  收藏