[WebShow系列] 需求及环境的确定

 • 需求及环境确定:

  • 主题标语
  • 选手人数
  • 评委人数
  • 打分方式
  • 合计算法
  • 名次算法
  • 大屏数量
  • 大屏分辨率
  • 电脑配置
  • 切换设备
  • 评委人员配备
  • 技术人员配备
  • 现场网速情况
  • 评委移动端配备
  • 场次数量
  • 场次时间
  • 选手资源
  • 比赛流程
  • 应用定制服务:
   • 主题及标语定制
   • 展示界面定制
posted @ 2019-05-01 09:30  dshow  阅读(121)  评论(0编辑  收藏  举报