BZOJ4899: 记忆的轮廓【概率期望DP】【决策单调性优化DP】

Description

通往贤者之塔的路上,有许多的危机。

我们可以把这个地形看做是一颗树,根节点编号为1,目标节点编号为n,其中1-n的简单路径上,编号依次递增,

在[1,n]中,一共有n个节点。我们把编号在[1,n]的叫做正确节点,[n+1,m]的叫做错误节点。一个叶子,如果是正

确节点则为正确叶子,否则称为错误叶子。莎缇拉要帮助昴到达贤者之塔,因此现在面临着存档位置设定的问题。

为了让昴成长为英雄,因此一共只有p次存档的机会,其中1和n必须存档。被莎缇拉设置为要存档的节点称为存档

位置。当然不能让昴陷入死循环,所以存档只能在正确节点上进行,而且同一个节点不能存多次档。因为通往贤者

之塔的路上有影响的瘴气,因此莎缇拉假设昴每次位于树上一个节点时,都会等概率选择一个儿子走下去。每当走

到一个错误叶子时,再走一步就会读档。具体的,每次昴到达一个新的存档位置,存档点便会更新为这个位置(假

如现在的存档点是i,现在走到了一个存档位置j>i,那么存档点便会更新为j)。读档的意思就是回到当前存档点

。初始昴位于1,当昴走到正确节点n时,便结束了路程。莎缇拉想知道,最优情况下,昴结束路程的期望步数是多

少?

Input

第一行一个正整数T表示数据组数。

接下来每组数据,首先读入三个正整数n,m,p。

接下来m-n行,描述树上所有的非正确边(正确边即连接两个正确节点的边)

用两个正整数j,k表示j与k之间有一条连边,j和k可以均为错误节点,也可以一个为正确节点另一个为错误节点。

数据保证j是k的父亲。

50<=p<=n<=700,m<=1500,T<=5。

数据保证每个正确节点均有至少2个儿子,至多3个儿子。

Output

T行每行一个实数表示每组数据的答案。请保留四位小数。

Sample Input

1
3 7 2
1 4
2 5
3 6
3 7

Sample Output

9.0000


思路

发现其实还是在一条链上进行dp,剩下的分支都可以直接与处理做掉

首先求出从每个点进入坏点返回存档点的期望步数\(f_{i}\)

然后可以算一下以每一个点i为最新存档点到点j的期望步数(途中没有存档点)\(w_{i,j}\)

首先设\(cur\)为从\(j-1\)\(j\)的期望步数

可以得到\(cur=\frac{1}{d_{j-1}}+\frac{d_{j-1}-1}{d_{j-1}}*(f_{j-1}+w_{i,j-1}+cur)\)

又因为\(w_{i,j}=w_{i,j-1}+cur\)

所以\(w_{i,j}=w_{i,j-1} * d_{j-1} + f_{j-1} * (d_{j-1} - 1) + 1\)

然后就可以dp了

记录\(dp_{i,j}\)表示前i个点选了j个存档位置,最新的存档位置是i的最小期望步数

我们想用决策单调性优化,所以就要从

\(dp_{j,x}+w_{j,i}\le dp_{k,x}+w_{k,i}(k<j)\)

推到

\(dp_{j,x}+w_{j,i+1}\le dp_{k,x}+w_{k,i+1}(k<j)\)

也就是说要证明\(w_{k,i}-w_{j,i}\le w_{k,i+1}-w_{j,i+1}\)

转化成\(w_{k,i}+w_{j,i+1}\le w_{k,i+1}+w_{j,i}\)

其中\(k<j\le i<i+1\)

然后对于w

我们来推一下式子看看是不是

\(w_{i,j}+w_{i+1,j+1}\le w_{i+1,j}+w_{i,j+1}\)

左边\(w_{i,j}+w_{i+1,j+1}=w_{i,j}+w_{i+1,j}*d_j+f_j*(d_j-1)+1\)

右边\(w_{i+1,j}+w_{i,j+1}=w_{i+1,j}+w_{i,j}*d_j+f_j*(d_j-1)+1\)

发现是满足的,然后就直接按照套路维护就可以了


#include <bits/stdc++.h>

using namespace std;

typedef long double ld;
const int N = 2010;

int n, m, p, d[N];
vector<int> g[N]; 
ld f[N], w[N][N], dp[N][N];

struct Node {
 int pos, l, r;
 Node() {}
 Node(int pos, int l, int r): pos(pos), l(l), r(r) {}
} que[N];

void init() {
 for (int i = 1; i <= n; i++) {
  for (int j = 1; j <= n; j++) {
   w[i][j] = 0;
   dp[i][j] = 1e9;
  }
 }
 for (int i = 1; i <= m; i++) {
  f[i] = 0;
  d[i] = 0;
  g[i].clear();
 }
}

void dfs(int u) {
 if (!(signed) g[u].size()) {
  f[u] = 1;
  return;
 }
 for (int i = 0; i < (signed) g[u].size(); i++) {
  int v = g[u][i];
  dfs(v);
  f[u] += (f[v] + 1.0) / (1.0 * d[u]);
 }
}

ld calc(int i, int j, int k) {
 return dp[j][k - 1] + w[j][i];
}

int find(Node a, int b, int k) {
 int l = a.l, r = n, res = n;
 while (l <= r) {
  int mid = (l + r) >> 1;
  if (calc(mid, a.pos, k) >= calc(mid, b, k)) res = mid, r = mid - 1;
  else l = mid + 1;
 }
 return res;
}

void solve() {
 scanf("%d %d %d", &n, &m, &p); p--;
 init();
 for (int i = 1; i <= m - n; i++) {
  int u, v; scanf("%d %d", &u, &v);
  g[u].push_back(v);
  ++d[u];
 }
 for (int i = n; i >= 1; i--) dfs(i);
 for (int i = 1; i <= n - 1; i++) ++d[i];
 for (int i = n; i >= 1; i--) { 
  for (int j = i + 1; j <= n; j++) {
   w[i][j] = w[i][j - 1] * d[j - 1] + f[j - 1] * (d[j - 1] - 1) + 1;
  }
 }
 dp[1][1] = 0;
 for (int i = 2; i <= p; i++) {
  int ql = 1, qr = 1;
  que[ql] = Node(i - 1, i - 1, n);
  for (int j = i; j < n; j++) {
   if (ql <= qr && ++que[ql].l > que[ql].r) ql++;
   dp[j][i] = calc(j, que[ql].pos, i);
   if (ql <= qr && calc(n, que[qr].pos, i) <= calc(n, j, i)) continue;
   while (ql <= qr && calc(que[qr].l, que[qr].pos, i) >= calc(que[qr].l, j, i)) qr--;
   if (ql > qr) {
    que[++qr] = Node(j, j, n); 
   } else {
    int cur = find(que[qr], j, i);
    que[qr].r = cur - 1;
    que[++qr] = Node(j, cur, n);
   }
  }
 }
 ld ans = 1e9;
 for (int i = 1; i < n; i++) {
  ans = min(ans, dp[i][p] + w[i][n]);
 }
 printf("%.4Lf\n", ans);
}

int main() {
#ifdef dream_maker
 freopen("input.txt", "r", stdin);
#endif
 int T; scanf("%d", &T);
 while (T--) solve();
 return 0;
}
posted @ 2018-12-09 18:19  Dream_maker_yk  阅读(...)  评论(...编辑  收藏