CentOS Docker 安装

参考文档:(菜鸟教程)

https://www.runoob.com/docker/centos-docker-install.html

卸载旧版本如果没有安装过,直接进行下一步

[root@service ~]# sudo yum remove docker \
                  docker-client \
                  docker-client-latest \
                  docker-common \
                  docker-latest \
                  docker-latest-logrotate \
                  docker-logrotate \
                  docker-engine      

 

使用 Docker 仓库进行安装

设置仓库

[root@service ~]# sudo yum install -y yum-utils \
          device-mapper-persistent-data \
          lvm2

 

使用以下命令来设置稳定的仓库

 

[root@service ~]# sudo yum-config-manager \
            --add-repo \
           https://download.docker.com/linux/centos/docker-ce.repo

 

 

安装最新版本的 Docker Engine-Community 和 containerd

[root@service ~]# sudo yum install docker-ce docker-ce-cli containerd.io

 

启动 Docker

[root@service ~]# sudo systemctl start docker

 

查看进程

[root@service ~]# ps -aux|grep docker

 

 

查看版本号

[root@service ~]# docker -v

 

 

测试 Docker 是否安装成功,输入以下指令

[root@service ~]# sudo docker run hello-world

 

 

喜欢的伙伴多多推荐哦,歇歇!

 

 

 

posted @ 2020-05-22 10:12  安详的苦丁茶  阅读(139)  评论(0编辑  收藏  举报