BZOJ5289: [Hnoi2018]排列

传送门
第一步转化,令 \(q[p[i]]=i\),那么题目变成:
有一些 \(q[a[i]]<q[i]\) 的限制,\(q\) 必须为排列,求 \(max(\sum_{i=1}^{n}w[i]q[i])\)
这个东西是可以建图的,\(i\rightarrow a[i]\),不合法当且仅当有环
其它情况就是一棵树(\(0\) 为根)
也就是在这个树上依次选点,选 \(u\) 之前必须选择其父亲,第 \(i\) 次选的代价为 \(i\times w[u]\)
考虑贪心,对于一个当前权值最小的点 \(u\) 来说,如果父亲是 \(0\),那么肯定选它最优
否则,设父亲为 \(fa\),那么选完 \(fa\) 之后一定会选 \(u\),这样就可以合并这两个节点。
对于之后已经合并过的节点,设其权值和为 \(v[i]\),大小为 \(c[i]\)
那么 \(i\) 先于 \(j\) 当且仅当
\(v[i]+c[i]\times v[j] \le v[j]+c[j]\times v[i]\)
也就是 \(i\) 的平均权值最小,以这个为关键字选最小的点就行了。
为了计算答案,把每个点的贡献在合并的时候拆开计算即可。
拿个 \(heap/segment\) + 并查集乱搞

# include <bits/stdc++.h>
using namespace std;
typedef long long ll;

const int maxn(5e5 + 5);

int n, a[maxn], w[maxn], vis[maxn], in[maxn], fa[maxn], len;
ll ans;

struct Info {
  ll v;
  int id, cnt;

  inline int operator <(Info b) const {
    return v * b.cnt <= b.v * cnt;
  }
} mn[maxn << 2];

void Dfs(int u) {
  if (in[u]) puts("-1"), exit(0);
  if (vis[u]) return;
  vis[u] = 1, in[u] = 1;
  if (a[u]) Dfs(a[u]);
  in[u] = 0;
}

inline void Update(int p) {
  for (p >>= 1; p; p >>= 1) mn[p] = min(mn[p << 1], mn[p << 1 | 1]);
}

inline void Modify(int p, Info v) {
  p += len - 1, mn[p] = v, Update(p);
}

inline int Find(int x) {
  return (fa[x] ^ x) ? fa[x] = Find(fa[x]) : x;
}

int main() {
  int i, p, c, ff, cnt = 1;
  ll v;
  scanf("%d", &n);
  for (i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &a[i]), fa[i] = i;
  for (i = 1; i <= n; ++i) scanf("%d", &w[i]);
  for (i = 1; i <= n; ++i) if (!vis[i]) Dfs(i);
  for (len = 1; len < n; len <<= 1);
  for (i = len << 1; i; --i) mn[i] = (Info){(ll)2e13, 0, 0};
  for (i = 1; i <= n; ++i) mn[i + len - 1] = (Info){w[i], i, 1};
  for (i = len - 1; i; --i) mn[i] = min(mn[i << 1], mn[i << 1 | 1]);
  while (true) {
    p = mn[1].id, c = mn[1].cnt, v = mn[1].v;
    if (!p) break;
    Modify(p, (Info){(ll)2e13, 0, 0});
    if (!(ff = Find(a[p]))) {
      fa[p] = 0, ans += v * cnt, cnt += c;
      continue;
    }
    fa[p] = ff, ans += v * mn[ff + len - 1].cnt;
    mn[ff + len - 1].v += v, mn[ff + len - 1].cnt += c;
    Update(ff + len - 1);
  }
  printf("%lld\n", ans);
  return 0;
}
posted @ 2019-02-20 17:54 Cyhlnj 阅读(...) 评论(...) 编辑 收藏