javaScript遍历对象、数组总结

      在日常工作过程中,我们对于javaScript遍历对象、数组的操作是十分的频繁的,今天抽空把经常用到的方法小结一下,方便今后参考使用!

    javaScript遍历对象总结

1、使用Object.keys()遍历 

返回一个数组,包括对象自身的(不含继承的)所有可枚举属性(不含Symbol属性).
var obj = {'0':'a','1':'b','2':'c'};

Object.keys(obj).forEach(function(key){

   console.log(key,obj[key]);

});

 

 

 

2、使用for..in..遍历    

循环遍历对象自身的和继承的可枚举属性(不含Symbol属性).
var obj = {'0':'a','1':'b','2':'c'};

for(var i in obj) {

   console.log(i,":",obj[i]);

}

 

 

 

 

3、使用Object.getOwnPropertyNames(obj)遍历

   返回一个数组,包含对象自身的所有属性(不含Symbol属性,但是包括不可枚举属性).
var obj = {'0':'a','1':'b','2':'c'};
Object.getOwnPropertyNames(obj).forEach(function(key){

  console.log(key,obj[key]);

});

 

 

4、使用Reflect.ownKeys(obj)遍历

   返回一个数组,包含对象自身的所有属性,不管属性名是Symbol或字符串,也不管是否可枚举. 
var obj = {'0':'a','1':'b','2':'c'};
Reflect.ownKeys(obj).forEach(function(key){

console.log(key,obj[key]);

});

 

 

 

javaScript遍历数组总结

 

1、使用forEach遍历
var arr=[1,2,3,4];

arr.forEach(function(val, index) {

console.log(val, index);
});

 

 

 

 

2、使用for..in..遍历
var arr=["张三","李四","王五","赵六"];

for (var i in arr){

console.log(i,":",arr[i]);

}

 

 

3、使用for-of遍历

   不仅支持数组,还支持大多数类数组对象,例如DOM NodeList对象.

   也支持字符串遍历,它将字符串视为一系列的Unicode字符来进行遍历.
var arr=["张三","李四","王五","赵六"];

for (var value of arr){

  console.log(value);

}

 

 

 

 

posted @ 2017-02-28 11:24  抖音2020  阅读(342496)  评论(6编辑  收藏