bzoj2705

答案就是 ∑ d * phi(n / d) (d | n) 。。没得说。。

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 #define clr(a,x) memset(a,x,sizeof(a))
 3 #define rep(i,l,r) for(int i=l;i<r;i++)
 4 typedef long long ll;
 5 using namespace std;
 6 ll read()
 7 {
 8   char c=getchar();
 9   ll ans=0,f=1;
10   while(!isdigit(c)){
11     if(c=='-') f=-1;
12     c=getchar();
13   }
14   while(isdigit(c)){
15     ans=ans*10+c-'0';
16     c=getchar();
17   }
18   return ans*f;
19 }
20 const int maxm=70000;
21 int f[maxm];
22 ll phi(ll x)
23 {
24   ll ans=x,m=ll(sqrt(x));
25   for(ll i=2;i<=m;i++)
26     if(x%i==0)
27     {
28       ans=ans/i*(i-1);
29       while(x%i==0)x/=i;
30     }
31   if(x>1) ans=ans/x*(x-1);
32   return ans;
33 }
34 int main()
35 {  
36   ll n=read(),ans=0;
37   int m=int(sqrt(n));
38   rep(i,1,m+1){
39     if(n%i==0){
40       ans+=i*phi(n/i);
41       if(i*i<=n) ans+=(n/i)*phi(i);
42     }
43   }
44   printf("%lld\n",ans);
45   return 0;
46 }
View Code

还有orzlsj的方法:

注意到h(n) = ∑ d * phi(n / d) (d | n) 是狄利克雷卷积的形式, 而且f(x) = x 和 f(x) = phi(x) 都是积性函数, 所以答案h(x) 也是积性函数.

所以h(x) = Π h(p^k) (p 是 x 的质因数) 

由phi(p^k) = p^k - p^(k-1), h(p^k) 很好求. 化简一下得到 h(p^k) = (k + 1) * p^k - k * p^(k - 1) 

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 #define clr(a,x) memset(a,x,sizeof(a))
 3 #define rep(i,l,r) for(int i=l;i<r;i++)
 4 typedef long long ll;
 5 using namespace std;
 6 ll read()
 7 {
 8   char c=getchar();
 9   ll ans=0,f=1;
10   while(!isdigit(c)){
11     if(c=='-') f=-1;
12     c=getchar();
13   }
14   while(isdigit(c)){
15     ans=ans*10+c-'0';
16     c=getchar();
17   }
18   return ans*f;
19 }
20 const int maxm=70000;
21 int f[maxm];
22 ll phi(ll x)
23 {
24   ll ans=x,m=ll(sqrt(x));
25   for(ll i=2;i<=m;i++)
26     if(x%i==0)
27     {
28       ans=ans/i*(i-1);
29       while(x%i==0)x/=i;
30     }
31   if(x>1) ans=ans/x*(x-1);
32   return ans;
33 }
34 int main()
35 {  
36   ll n=read(),ans=1;
37   int m=int(sqrt(n));
38   rep(i,2,m+1){
39     if(n%i==0){
40       int k=0;
41       while(n%i==0){
42         k++;n/=i;
43       }
44       ans*=(k+1)*pow(i,k)-k*pow(i,k-1);
45     }
46   }
47   if(n!=1) ans*=2*n-1;
48   printf("%lld\n",ans);
49   return 0;
50 }
View Code

2705: [SDOI2012]Longge的问题

Time Limit: 3 Sec  Memory Limit: 128 MB
Submit: 1514  Solved: 943
[Submit][Status][Discuss]

Description

Longge的数学成绩非常好,并且他非常乐于挑战高难度的数学问题。现在问题来了:给定一个整数N,你需要求出∑gcd(i, N)(1<=i <=N)。

Input

一个整数,为N。

Output

一个整数,为所求的答案。

Sample Input

6

Sample Output

15

HINT

 

【数据范围】

对于60%的数据,0<N<=2^16。

对于100%的数据,0<N<=2^32。

 

 

Source

[Submit][Status][Discuss]
posted @ 2015-07-29 13:47  ChenThree  阅读(117)  评论(0编辑  收藏  举报