Loading

禁止微信内置浏览器调整字体大小

微信webview内置了调整字体大小的功能,用户可以根据实际情况进行调节。但是很多移动端页面的开发都是使用rem作为单位的,字体大小改变以后,会出现页面布局错乱的情况,因此希望能够禁止微信的字体放大功能,下面是通过查找资料找到的一些解决方法。
1.安卓手机禁止微信客户端修改字体大小
<!-- 强制禁止用户修改微信客户端的字体大小---begin--- -->
<script>
    (function() {

      if (typeof WeixinJSBridge == "object" && typeof WeixinJSBridge.invoke == "function") {
        handleFontSize();
      } else {
        if (document.addEventListener) {
          document.addEventListener("WeixinJSBridgeReady", handleFontSize, false);
        } else if (document.attachEvent) {
          document.attachEvent("WeixinJSBridgeReady", handleFontSize);
          document.attachEvent("onWeixinJSBridgeReady", handleFontSize); }
      }
      function handleFontSize() {
        // 设置网页字体为默认大小
        WeixinJSBridge.invoke('setFontSizeCallback', { 'fontSize' : 0 });
        // 重写设置网页字体大小的事件
        WeixinJSBridge.on('menu:setfont', function() {
          WeixinJSBridge.invoke('setFontSizeCallback', { 'fontSize' : 0 });
        });
      }
    })();
</script>
<!-- 强制禁止用户修改微信客户端的字体大小---end--- -->

 2.IOS系统禁止微信客户端修改字体大小
body { /* IOS禁止微信调整字体大小 */
  -webkit-text-size-adjust: 100% !important;
  text-size-adjust: 100% !important;
  -moz-text-size-adjust: 100% !important;
}

 

posted @ 2017-11-06 18:44  CassielPang  阅读(3638)  评论(0编辑  收藏  举报