Alpha阶段测试报告

测试说明

APP中前后端交互的接口主要有两种,一种是游戏开始前获取信息的HTTP请求接口,这种接口可以看成是静态的,比较简单;另外一种就是游戏过程中进行实时通信的Websocket请求接口,因为这是在游戏过程中用到的,测试起来就非常困难了。

下面会通过简单的样例介绍一下两种接口的测试方法。

HTTP(注册接口测试)

客户端请求格式:

user_name

nick_name

password

introduce

服务端返回信息格式:

type  0注册成功,1已有用户名

id      数据库中用户的唯一标识

测试流程

  1. 首先在服务端数据库中创建一个用户

user_name ="qingchang"

password ="leile521"

  1. 客户端分别发送如下两种请求:

user_name ="qingchang";

password ="leile521";

nick_name ="tttttt"

introduce ="tttttt"

user_name ="qingchang2";

password ="leile521";

nick_name ="tttttt"

introduce ="tttttt"

WebSocket(选位接口测试)

客户端请求格式

type = 2

request_id

room_id

user_id

seat    1~人数

服务端返回信息格式

type = 3

room_request_id

user_id

seat       这个人选的座位

result     true/false

测试流程

  1. 构造游戏情景,在服务端手动初始化相应数据

room_id = 1

room_player_num = 3

user_id ={"0","1","2"}

  1. 创建三个WebSocket连接,分别发送消息

第一人

type = "2"

request_id = "0"

room_id = "1"

user_id = "0"

seat = "1"

第二人

type = "2"

request_id = "0"

room_id = "1"

user_id = "1"

seat = "1"

type = "2"

request_id = "1"

room_id = "1"

user_id = "1"

seat = "1"

第三人

type = "2"

request_id = "0"

room_id = "1"

user_id = "2"

seat = "3"

返回结果如下,已过滤掉重复的请求

posted @ 2016-11-13 23:05  buaa_overwatch  阅读(222)  评论(1编辑  收藏  举报