[hihocoder 1050]求树的最长链

题目链接:http://hihocoder.com/problemset/problem/1050

两种方法:

1. 两遍dfs,第一次随便找一个根,找到距离这个根最远的点,这个点必然是最长链的一端。第二次就用这个端点做一遍dfs,最远的点就是另一端。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn=100005;
int d[maxn];
vector<int> G[maxn];

void dfs(int u,int fa,int now)
{
  d[u]=now;
  for (int i=0;i<G[u].size();i++)
  {
    int v=G[u][i];
    if (v!=fa) dfs(v,u,now+1);
  }
}

int main()
{
  int n;
  scanf("%d",&n);
  for (int i=0;i<n-1;i++)
  {
    int u,v;
    scanf("%d%d",&u,&v);
    G[u].push_back(v);
    G[v].push_back(u);
  }
  dfs(1,0,0);
  int ma=0,maj=1;
  for (int i=1;i<=n;i++)
  {
    if (d[i]>ma)
    {
      ma=d[i];
      maj=i;
    }
  }
  dfs(maj,0,0);
  int ans=0;
  for (int i=1;i<=n;i++) ans=max(ans,d[i]);
  printf("%d",ans);
  return 0;
}

2. 树形dp。记dp[i][0/1]表示以i为lca的最长链和次长链的长度,一遍dfs更新就好了。

#include<bits/stdc++.h>
using namespace std;

const int maxn=100005;
int dp[maxn][2];
vector<int> G[maxn];

void dfs(int u,int fa)
{
  for (int i=0;i<G[u].size();i++)
  {
    int v=G[u][i];
    if (v!=fa) dfs(v,u);
  }
  if (G[u].size()<=2)
  {
    for (int i=0;i<G[u].size();i++)
    {
      int v=G[u][i];
      if (v!=fa) dp[u][0]=dp[v][0]+1;
    }
  }
  else
  {
    for (int i=0;i<G[u].size();i++)
    {
      int v=G[u][i];
      if (v!=fa)
      {
        if (dp[v][0]+1>dp[u][0])
        {
          dp[u][1]=dp[u][0];
          dp[u][0]=dp[v][0]+1;
        }
        else dp[u][1]=max(dp[v][0]+1,dp[u][1]);
      }
    }
  }
}

int main()
{
  int n;
  scanf("%d",&n);
  G[1].push_back(0);
  for (int i=0;i<n-1;i++)
  {
    int u,v;
    scanf("%d%d",&u,&v);
    G[u].push_back(v);
    G[v].push_back(u);
  }
  dfs(1,0);
  int ans=0;
  for (int i=1;i<=n;i++) ans=max(ans,dp[i][0]+dp[i][1]);
  printf("%d",ans);
  return 0;
}

 

posted @ 2017-10-14 12:59  ACMsong  阅读(212)  评论(0编辑  收藏  举报