BZOJ 1305--[CQOI2009]dance跳舞(最大流)

1305: [CQOI2009]dance跳舞

Time Limit: 5 Sec  Memory Limit: 162 MB
Submit: 4150  Solved: 1792
[Submit][Status][Discuss]

Description

一次舞会有n个男孩和n个女孩。每首曲子开始时,所有男孩和女孩恰好配成n对跳交谊舞。每个男孩都不会和同一个女孩跳两首(或更多)舞曲。有一些男孩女孩相互喜欢,而其他相互不喜欢(不会“单向喜欢”)。每个男孩最多只愿意和k个不喜欢的女孩跳舞,而每个女孩也最多只愿意和k个不喜欢的男孩跳舞。给出每对男孩女孩是否相互喜欢的信息,舞会最多能有几首舞曲?

Input

第一行包含两个整数n和k。以下n行每行包含n个字符,其中第i行第j个字符为'Y'当且仅当男孩i和女孩j相互喜欢。

Output

仅一个数,即舞曲数目的最大值。

Sample Input

3 0
YYY
YYY
YYY

Sample Output

3

HINT

 

N<=50 K<=30

 

题目链接:

  http://www.lydsy.com/JudgeOnline/problem.php?id=1305 

Solution

 最大流裸题。。。

 将每个男孩和女孩拆成两个点,喜欢和不喜欢各自连边。。。

 给不喜欢的连一条容量为k的边限一下流就可以了。。。

代码

#include<iostream>
#include<cstdio>
#include<cstring>
#include<cmath>
#include<algorithm>
#define N 500
#define LL long long
#define inf 1000000000
using namespace std;
inline LL Read(){
  LL x=0,f=1;char ch=getchar();
  while(ch<'0'||ch>'9'){if(ch=='-')f=-1;ch=getchar();}
  while(ch>='0'&&ch<='9'){x=x*10+ch-'0';ch=getchar();}
  return x*f;
}
int n,k,S,T,cnt=1,ans=0,re=0;
int hed[N],h[N],q[1000000];
char s[N];
struct edge{
  int r,nxt,v;
}e[1000000];
void insert(int u,int v,int w){
  e[++cnt].r=v;e[cnt].nxt=hed[u];hed[u]=cnt;e[cnt].v=w;
  e[++cnt].r=u;e[cnt].nxt=hed[v];hed[v]=cnt;e[cnt].v=0;
}
bool bfs(){
  int head=0,tail=1,now;
  memset(h,-1,sizeof(h));
  h[S]=1;q[1]=S;
  while(head!=tail){
    head++;now=q[head];
    for(int i=hed[now];i;i=e[i].nxt)
      if(e[i].v&&h[e[i].r]==-1){
        h[e[i].r]=h[now]+1;
        q[++tail]=e[i].r;
      }
  }
  return h[T]!=-1;
}
int dfs(int x,int F){
  if(x==T) return F;
  int w,used=0;
  for(int i=hed[x];i;i=e[i].nxt)
    if(h[x]+1==h[e[i].r]){
      w=F-used;
      w=dfs(e[i].r,min(e[i].v,w));
      e[i].v-=w;
      e[i^1].v+=w;
      used+=w;
      if(used==F) return F;
    }
  if(!used) h[x]=-1;
  return used;
}
void dinic(){
  while( bfs() )
    ans+=dfs(S,inf);
}
void work(){
  for(int i=1;i<=n;i++){
    insert(S,i,1);
    insert(i+n*2,T,1);
  }
  ans=0;
  dinic();
  if(ans==n){
    re++;
    work();
  }
  return;
}
int main(){
  n=Read();k=Read();
  S=0;T=n*4+1;
  for(int i=1;i<=n;i++){
    insert(i,i+n,k);insert(i+n*3,i+n*2,k);
  }
  for(int i=1;i<=n;i++){
    scanf("%s",s+1);
    for(int j=1;j<=n;j++){
      if(s[j]=='Y') insert(i,j+n*2,1);
      else insert(i+n,j+n*3,1);
    }
  }
  work();
  printf("%d\n",re);
  return 0;
}

 

 

This passage is made by Iscream-2001.

 

posted @ 2018-09-15 13:10  Iscream-2001  阅读(37)  评论(0编辑  收藏