CF1601 B. Frog Traveler

Problem - 1601B - Codeforces

 

题意:

井下深度为n,在井下深度为i的地方可以往上跳[0,ai]米

如果没有跳出井,则要下滑bi米

问最少跳几次可以跳出井

 

假设跳[1,d]可以出井的位置都求出来了

现在求跳d+1次可以出井的位置

枚举跳d次可以出井的位置v,若从位置u可以滑倒位置v,即u+b[u]=v,

那么对于一个没有算过的位置j,如果他能跳到位置u,那么从位置j就是跳d+1次出井

即 j-a[j]<=u<=j

可以采用队列以此计算d=1,2.3……

每次取队首作为v

u可以提前预处理

求位置j可以用线段树,把j-a[j]放到第j个叶子节点,求区间最小值

 

#include<bits/stdc++.h>
 
using namespace std;
 
#define N 300004
 
int a[N],b[N],f[N];
int tr[N<<2],w[N<<2];

queue<int>q;
vector<int>v[N];

int pos,mi;

int front[N],to[N];

void build(int k,int l,int r)
{
  if(l==r)
  {
    tr[k]=l-a[l];
    w[k]=l;
    return;
  }
  int mid=l+r>>1;
  build(k<<1,l,mid);
  build(k<<1|1,mid+1,r);
  if(tr[k<<1]<=tr[k<<1|1])
  {
    tr[k]=tr[k<<1];
    w[k]=w[k<<1];
  }
  else
  {
    tr[k]=tr[k<<1|1];
    w[k]=w[k<<1|1]; 
  }
}

void query(int k,int l,int r,int opl,int opr)
{
  if(l>=opl && r<=opr)
  {
    if(tr[k]<mi)
    {
      mi=tr[k];
      pos=w[k];
    }
    return;
  }
  int mid=l+r>>1;
  if(opl<=mid) query(k<<1,l,mid,opl,opr);
  if(opr>mid) query(k<<1|1,mid+1,r,opl,opr); 
}

void change(int k,int l,int r,int p)
{
  if(l==r)
  {
    tr[k]=1e9;
    return;
  }
  int mid=l+r>>1;
  if(p<=mid) change(k<<1,l,mid,p);
  else change(k<<1|1,mid+1,r,p);
  if(tr[k<<1]<=tr[k<<1|1])
  {
    tr[k]=tr[k<<1];
    w[k]=w[k<<1];
  }
  else
  {
    tr[k]=tr[k<<1|1];
    w[k]=w[k<<1|1]; 
  }
}

int main()
{
  int n;
  scanf("%d",&n);
  for(int i=1;i<=n;++i) scanf("%d",&a[i]);
  for(int i=1;i<=n;++i) 
  {
    scanf("%d",&b[i]);
    v[i+b[i]].push_back(i);
  }
  v[0].push_back(0); 
  build(1,0,n);
  f[0]=0;
  q.push(0);
  change(1,0,n,0);
  int now,st;
  while(!q.empty())
  {
    now=q.front();
    q.pop();
    for(int i=0;i<v[now].size();++i)
    {
      st=v[now][i];
      while(1)
      {
        pos=-1;
        mi=1e9;
        query(1,0,n,st,n);
        if(mi>v[now][i]) break;
        f[pos]=f[now]+1;
        q.push(pos);
        change(1,0,n,pos);
        front[pos]=now;
        to[pos]=st;
      }
    }
  }
  if(!f[n])
  {
    printf("-1");
    return 0;
  }
  printf("%d\n",f[n]); 
  now=n;
  while(now)
  {
    printf("%d ",to[now]);
    if(!to[now]) break;
    now=front[now];
  }
}

 

posted @ 2021-11-06 11:18  TRTTG  阅读(147)  评论(0编辑  收藏  举报