CF487 B. Strip

Problem - 487B - Codeforces

 

题意:

一个n个数的数组,要求把他们划分为最少的连续段,满足:

1、每段长度至少为l

2、每段的最大值-最小值不超过s

 

dp[i]表示前i个数最少要划分为多少段

枚举j(j<=i-l),若[j+1,i]的最大值-最小值不超过s,那么dp[i]=min(dp[i],dp[j]+1)

枚举j是n^2的,可以二分出满足极值差要求的区间,然后用线段树优化

 

#include<bits/stdc++.h>

using namespace std;

#define N 100003

int mx[N<<2],mi[N<<2],dp[N<<2];
int qm,qi,w;

void build(int k,int l,int r)
{
  dp[k]=2e9;
  if(l==r)
  {
    if(!l) dp[k]=0;
    else
    {
      scanf("%d",&mx[k]);
      mi[k]=mx[k];
    }
    return;
  }
  int mid=l+r>>1;
  build(k<<1,l,mid);
  build(k<<1|1,mid+1,r);
  mx[k]=max(mx[k<<1],mx[k<<1|1]);
  mi[k]=min(mi[k<<1],mi[k<<1|1]);
  dp[k]=min(dp[k<<1],dp[k<<1|1]);
}

void query(int k,int l,int r,int opl,int opr)
{
  if(l>=opl && r<=opr)
  {
    qm=max(qm,mx[k]);
    qi=min(qi,mi[k]);
    return;
  }
  int mid=l+r>>1;
  if(opl<=mid) query(k<<1,l,mid,opl,opr);
  if(opr>mid) query(k<<1|1,mid+1,r,opl,opr);
}

void change(int k,int l,int r,int pos,int x)
{
  if(l==r)
  {
    dp[k]=x;
    return;
  }
  int mid=l+r>>1;
  if(pos<=mid) change(k<<1,l,mid,pos,x);
  else change(k<<1|1,mid+1,r,pos,x);
  dp[k]=min(dp[k<<1],dp[k<<1|1]);
}

void query2(int k,int l,int r,int opl,int opr)
{
  if(l>=opl && r<=opr)
  {
    w=min(w,dp[k]);
    return;
  }
  int mid=l+r>>1;
  if(opl<=mid) query2(k<<1,l,mid,opl,opr);
  if(opr>mid) query2(k<<1|1,mid+1,r,opl,opr);
}

int main()
{
  int n,s,l;
  scanf("%d%d%d",&n,&s,&l);
  build(1,0,n);
  int L,R,mid,tmp;
  for(int i=l;i<=n;++i)
  {
    L=1;
    R=i-l+1;
    tmp=-1;
    while(L<=R)
    {
      mid=L+R>>1;
      qm=-2e9;
      qi=2e9;
      query(1,0,n,mid,i);
      if(qm-qi<=s) 
      {
        tmp=mid;
        R=mid-1;
      }
      else L=mid+1;
    }
    if(tmp!=-1)
    {
      w=2e9;
      if(tmp-1<=i-l) query2(1,0,n,tmp-1,i-l);
      if(w!=2e9) change(1,0,n,i,w+1);
    }
  }
  w=2e9;
  query2(1,0,n,n,n);
  if(w==2e9) w=-1;
  printf("%d",w);
}

 

posted @ 2021-10-04 19:55  TRTTG  阅读(72)  评论(0编辑  收藏  举报