Shirlies
宁静专注认真的程序媛~

题目:

输入一棵二叉树,求该树的深度。从根结点到叶结点依次经过的结点(含根、叶结点)形成树的一条路径,最长路径的长度为树的深度。

链接:

http://www.nowcoder.com/practice/435fb86331474282a3499955f0a41e8b?tpId=13&tqId=11191&rp=2&ru=/ta/coding-interviews&qru=/ta/coding-interviews/question-ranking

代码:

心血来潮用栈实现了一下树的后序递归遍历

 1 /*
 2 struct TreeNode {
 3   int val;
 4   struct TreeNode *left;
 5   struct TreeNode *right;
 6   TreeNode(int x) :
 7       val(x), left(NULL), right(NULL) {
 8   }
 9 };*/
10 class Solution {
11 public:
12   int TreeDepth(TreeNode* pRoot)
13   {
14     if(pRoot == NULL){
15       return 0;
16     }
17     stack<TreeNode*> st;
18     stack<bool> fst;
19     TreeNode *top = pRoot;
20     bool ftop;
21     int maxDepth = 0;
22     while(top != NULL || !st.empty()){
23       while(top != NULL){
24         st.push(top);
25         fst.push(true);
26         top = top->left;
27       }
28 
29       top = st.top();
30       ftop = fst.top();
31       
32       st.pop();
33       fst.pop();
34       if(ftop){
35         st.push(top);
36         fst.push(false);
37         
38         if(top->right == NULL && st.size() > maxDepth){
39           maxDepth = st.size();
40         }
41         top = top->right;
42       }else{
43         top = NULL;
44       }
45       
46     }
47     
48     return maxDepth;
49   }
50 };

 

posted on 2016-09-09 14:34  Shirlies  阅读(388)  评论(0编辑  收藏  举报