2019 ICPC Asia Nanjing Regional K. Triangle

题目:在直角坐标系中给定 p1,p2,p3构成三角形,给定p4可能在三角形边上也可能不在,

问能不能在三角形上找出p5,使得线段p4p5,平分三角形(p4必须在三角形上)。不能则输出-1.

思路:四个点,三条边,三条边的长度,和代码的数据一一对应存储。

①:不在三角形上

②:在三角形上

 ①在顶点上(两条线段上)

 ②不在顶点上(一条线段上)

  ①在中点

  ②不在中点

最麻烦的就是p4只存在于一条边上。

代码:

 1 #include<bits/stdc++.h>
 2 using namespace std;
 3 
 4 const double eps = 1e-6;
 5 int sgn(double x)
 6 {
 7   if(fabs(x) < eps)return 0;
 8   if(x < 0)return -1;
 9   else return 1;
 10 }
 11 struct Point
 12 {
 13   double x,y;
 14   Point(){}
 15   Point(double _x,double _y)
 16   {
 17     x = _x;y = _y;
 18   }
 19   Point operator -(const Point &b)const
 20   {
 21     return Point(x - b.x,y - b.y);
 22   }
 23 
 24   double operator ^(const Point &b)const//叉积
 25   {
 26     return x*b.y - y*b.x;
 27   }
 28 
 29   double operator *(const Point &b)const//点积
 30   {
 31     return x*b.x + y*b.y;
 32   }
 33   void transXY(double B)//绕原点旋转角度B(弧度值),后x,y的变化
 34   {
 35     double tx = x,ty = y;
 36     x = tx*cos(B) - ty*sin(B);
 37     y = tx*sin(B) + ty*cos(B);
 38   }
 39   void read(double a,double b){
 40     x = a; y = b;
 41   }
 42 };
 43 struct Line
 44 {
 45   Point s,e;
 46   Line(){}
 47   Line(Point _s,Point _e)
 48   {
 49     s = _s;e = _e;
 50   }
 51   pair<int,Point> operator &(const Line &b)const
 52   {
 53     //两直线相交求交点
 54     //第一个值为0表示直线重合,为1表示平行,为0表示相交,为2是相交
 55     //只有第一个值为2时,交点才有意义
 56     Point res = s;
 57     if(sgn((s-e)^(b.s-b.e)) == 0)
 58     {
 59       if(sgn((s-b.e)^(b.s-b.e)) == 0)
 60         return make_pair(0,res);//重合
 61       else return make_pair(1,res);//平行
 62     }
 63     double t = ((s-b.s)^(b.s-b.e))/((s-e)^(b.s-b.e));
 64     res.x += (e.x-s.x)*t;
 65     res.y += (e.y-s.y)*t;
 66     return make_pair(2,res);
 67   }
 68   void read(Point& a,Point& b){
 69     s.x = a.x;
 70     s.y = a.y;
 71     e.x = b.x;
 72     e.y = b.y;
 73   }
 74 };
 75 bool OnSeg(Point& P,Line& L)//判断点在线段上
 76 {
 77   return
 78   sgn((L.s-P)^(L.e-P)) == 0 &&
 79   sgn((P.x - L.s.x) * (P.x - L.e.x)) <= 0 &&
 80   sgn((P.y - L.s.y) * (P.y - L.e.y)) <= 0;
 81 }
 82 //线长
 83 inline double get_Ldis(Line& L){
 84   return sqrt((L.s.x-L.e.x)*(L.s.x-L.e.x)+(L.s.y-L.e.y)*(L.s.y-L.e.y));
 85 }
 86 //两点长
 87 inline double get_pdis(Point& a,Point& b){
 88   return sqrt((a.x-b.x)*(a.x-b.x)+(a.y-b.y)*(a.y-b.y));
 89 }
 90 
 91 inline void print(Line& L){
 92   printf("%.12f %.12f\n",(L.s.x+L.e.x)/2,(L.s.y+L.e.y)/2);
 93 }
 94 
 95 inline double fun(double n,double x1,double x2,double d){
 96   return n*(x1-x2)/d + x2;
 97 }
 98 Point p[5]; Line L[5]; double d[5];
 99 inline void solve(Line& l,double m1,double m2,Point& p1,Point& p2,Point& p3,double d1,double d2,double d3){
100 
101   double n;
102   double x,y;
103   if(m1==m2) {printf("%.12f %.12f\n",p1.x,p1.y); return;}
104   else if( m1 > m2){
105     n = (d1*d2)/(2*m1);
106     x = fun(n,p1.x,p2.x,d1);
107     y = fun(n,p1.y,p2.y,d1);
108   }
109   else{
110     n = (d2*d3)/(2*m2);
111     x = fun(n,p1.x,p3.x,d3);
112     y = fun(n,p1.y,p3.y,d3);
113   }
114   printf("%.12f %.12f\n",x,y);
115 }
116 
117 int main()
118 {
119 
120   int T;
121   double m1,m2;
122   scanf("%d",&T);
123   while(T--){
124     scanf("%lf%lf%lf%lf%lf%lf%lf%lf",&p[1].x,&p[1].y,&p[2].x,&p[2].y,&p[3].x,&p[3].y,&p[4].x,&p[4].y);
125     L[1].read(p[1],p[2]); L[2].read(p[2],p[3]); L[3].read(p[3],p[1]);
126     for(int i = 1; i <= 3; ++i) d[i] = get_Ldis(L[i]);
127 
128     if(OnSeg(p[4],L[1]) || OnSeg(p[4],L[2]) || OnSeg(p[4],L[3])){
129       if(OnSeg(p[4],L[1]) && OnSeg(p[4],L[2])){
130         print(L[3]); continue;
131       }
132       if(OnSeg(p[4],L[1]) && OnSeg(p[4],L[3])){
133         print(L[2]);continue;
134       }
135       if(OnSeg(p[4],L[2]) && OnSeg(p[4],L[3])){
136         print(L[1]);continue;
137       }
138       if(OnSeg(p[4],L[2])){
139         m1 = get_pdis(p[2],p[4]);
140         m2 = d[2] - m1;
141         solve(L[2],m1,m2,p[1],p[2],p[3],d[1],d[2],d[3]);
142         continue;
143       }
144       if(OnSeg(p[4],L[1])){
145         m1 = get_pdis(p[1],p[4]);
146         m2 = d[1] - m1;
147         solve(L[1],m1,m2,p[3],p[1],p[2],d[3],d[1],d[2]);
148         continue;
149       }
150       if(OnSeg(p[4],L[3])){
151         m1 = get_pdis(p[3],p[4]);
152         m2 = d[3] - m1;
153         solve(L[3],m1,m2,p[2],p[3],p[1],d[2],d[3],d[1]);
154         continue;
155       }
156       printf("-1\n");
157     }
158     else printf("-1\n");
159   }
160 
161   return 0;
162 }

 

 

posted on 2019-12-02 17:03  SSummerZzz  阅读(...)  评论(... 编辑 收藏

导航

统计