The 2019 Asia Nanchang First Round Online Programming Contest B. Fire-Fighting Hero

题目链接:https://nanti.jisuanke.com/t/41349

题意:有一个灭火英雄,和一个灭火团队,一个人与一个团队比较。

灭火英雄到其他灭火点的最短路最大值,与一个团队到其他灭火点的最短路的最大距离*C,进行比较。

如果一个团队的一个人在k点,那么k点的最短路就是0,这样,我们可以构建一个虚拟点“0”点,跑团队的最短路

可以让“0”点到其他团队队员点为0,到其他点为inf,然后跑一次最短路就可以了,下面的代码是比赛时候的,懒得改,直接很难看的写了。


 1 #include <iostream>
 2 #include <cstring>
 3 #include <algorithm>
 4 #include <cstdio>
 5 #include <string>
 6 using namespace std;
 7 
 8 typedef long long LL;
 9 #define inf 1e9
 10 #define rep(i,j,k) for(int i = (j); i <= (k); i++)
 11 #define rep__(i,j,k) for(int i = (j); i < (k); i++)
 12 #define per(i,j,k) for(int i = (j); i >= (k); i--)
 13 #define per__(i,j,k) for(int i = (j); i > (k); i--)
 14 
 15 const int N = 1100;
 16 bool vis[N];
 17 int mp[N][N];
 18 bool fired[N];
 19 int team[N];
 20 int dis[N];
 21 int V,E,S,K,C;
 22 
 23 int dijkstra(int s){
 24 
 25   rep(i,1,V) vis[i] = false;
 26 
 27   if(s){
 28     rep(i,1,V) dis[i] = inf;
 29     rep(i,1,V) dis[i] = mp[s][i];
 30     vis[s] = true;
 31 
 32     rep(i,2,V){//团队的
 33 
 34       int x = -1;
 35       int c = inf;
 36 
 37       rep(j,1,V){
 38         
 39         if(!vis[j] && c > dis[j]) x = j, c = dis[j];
 40       }
 41       if(x == -1) continue;
 42 
 43       vis[x] = true;
 44       rep(p,1,V){
 45         if(!vis[p] && dis[x] + mp[x][p] < dis[p]){
 46           dis[p] = dis[x] + mp[x][p];
 47         }
 48       }
 49 
 50     } 
 51   }
 52   else{//英雄的
 53     rep(i,1,V) dis[i] = inf;
 54     rep(i,1,K) dis[team[i]] = 0;
 55     vis[s] = true;
 56 
 57     rep(i,1,V){
 58 
 59       int x = -1;
 60       int c = inf;
 61 
 62       rep(j,1,V){
 63         
 64         if(!vis[j] && c > dis[j]) x = j, c = dis[j];
 65       }
 66       if(x == -1) continue;
 67 
 68       vis[x] = true;
 69       rep(p,1,V){
 70         if(!vis[p] && dis[x] + mp[x][p] < dis[p]){
 71           dis[p] = dis[x] + mp[x][p];
 72         }
 73       }
 74 
 75     } 
 76   }
 77 
 78 
 79   int ans = 0;
 80   rep(i,1,V){
 81     
 82     if(dis[i] == inf) continue;
 83     if(fired[i]) ans = max(ans,dis[i]);
 84   }
 85 
 86   return ans;
 87 }
 88 
 89 int main(){
 90 
 91   ios::sync_with_stdio(false);
 92   cin.tie(0);
 93 
 94   int T;
 95   cin >> T;
 96 
 97   int p = 0;
 98   int q = 0;
 99   while(T--){
100     cin >> V >> E >> S >> K >> C;
101     
102     rep(i,1,V) rep(j,1,V){
103       if(i == j) mp[i][j] = 0;
104       else mp[i][j] = inf;
105     }
106 
107     rep(i,1,K){
108       cin >> team[i];
109     }
110 
111     int u,v,w;
112 
113     rep(i,1,E){
114       cin >> u >> v >> w;
115       fired[v] = true;
116       if(mp[u][v] > w){
117         mp[u][v] = mp[v][u] = w;
118       }
119     }
120 
121     p = dijkstra(S);//英雄
122   
123     q = dijkstra(0);//团队
124 
125     if(p <= q*C) cout << p << endl;
126     else cout << q << endl;
127   }
128 
129   getchar();getchar();
130 
131   return 0;
132 }

 

posted @ 2019-09-12 15:44  SummerMingQAQ  阅读(91)  评论(0编辑  收藏