[ HEOI 2016 ] 树

\(\\\)

Description


给出一颗树,开始只有 \(1\) 号节点有标记。

 • \(\ C\ x\)\(x\) 号节点打标记

 • \(\ Q\ x\) 查询 \(x\) 号节点深度最深的有标记的祖先

\(\\\)

Solution


 • 链剖做法:

  查询直到跳到第一个有权的重链上,线段树上二分即可。太板了不说了。

 • DFS序+线段树做法:

  一遍DFS求出DFS序,子树大小以及节点深度。

  用线段树维护DFS序,每个节点记录覆盖当前区间深度最深的节点编号。标记下放的时候只需选择深度更深的作为答案即可。注意设置根节点的深度,否则第一次的全局标记可能会无效。

  因为DFS序中一棵子树是连续的,所以标记可以看作整棵子树的区间覆盖操作。查询也很方便,在递归查找时下放标记即可。

  #include<cmath>
  #include<cstdio>
  #include<cctype>
  #include<cstdlib>
  #include<cstring>
  #include<iostream>
  #include<algorithm>
  #define N 100010
  #define gc getchar
  #define Rg register
  #define mid ((l+r)>>1)
  using namespace std;
  
  inline int rd(){
   int x=0; bool f=0; char c=gc();
   while(!isdigit(c)){if(c=='-')f=1;c=gc();}
   while(isdigit(c)){x=(x<<1)+(x<<3)+(c^48);c=gc();}
   return f?-x:x;
  }
  
  int n,m,tot,hd[N];
  
  int cnt,s[N],d[N],dfn[N],sz[N];
  
  struct edge{int to,nxt;}e[N];
  
  inline void add(int u,int v){
   e[++tot].to=v; e[tot].nxt=hd[u]; hd[u]=tot;
  }
  
  void dfs(int u,int fa){
   dfn[u]=++cnt;
   s[cnt]=u; sz[u]=1;
   for(Rg int i=hd[u],v;i;i=e[i].nxt)
    if((v=e[i].to)!=fa){
     d[v]=d[u]+1;
     dfs(v,u);
     sz[u]+=sz[v];
    }
  }
  
  struct segment{
  
   int root,ptr;
  
   inline int newnode(){return ++ptr;}
  
   struct node{int ls,rs,tag;}c[N<<1];
  
   inline void build(int &rt,int l,int r){
    rt=newnode();
    if(l==r) return;
    build(c[rt].ls,l,mid);
    build(c[rt].rs,mid+1,r);
   }
  
   inline void pushdown(int rt){
    if(d[c[rt].tag]>d[c[c[rt].ls].tag]) c[c[rt].ls].tag=c[rt].tag;
    if(d[c[rt].tag]>d[c[c[rt].rs].tag]) c[c[rt].rs].tag=c[rt].tag;
    c[rt].tag=0;
   }
  
   inline void updata(int rt,int l,int r,int L,int R,int p){
    if(l>R||r<L) return;
    if(l>=L&&r<=R){
     if(d[p]>d[c[rt].tag]) c[rt].tag=p;
     return;
    }
    if(c[rt].tag) pushdown(rt);
    if(L<=mid) updata(c[rt].ls,l,mid,L,R,p);
    if(R>mid) updata(c[rt].rs,mid+1,r,L,R,p);
   }
  
   inline int query(int rt,int l,int r,int p){
    if(l==r) return c[rt].tag;
    if(c[rt].tag) pushdown(rt);
    if(p<=mid) return query(c[rt].ls,l,mid,p);
    else return query(c[rt].rs,mid+1,r,p);
   }
  
  }tree;
  
  int main(){
   n=rd(); m=rd();
   for(Rg int i=1,u,v;i<n;++i){
    u=rd(); v=rd();
    add(u,v); add(v,u);
   }
   d[1]=1; dfs(1,0);
   tree.build(tree.root,1,n);
   tree.updata(tree.root,1,n,1,n,1);
   char c; int x;
   while(m--){
    c=gc(); while(!isalpha(c)) c=gc();
    if(c=='Q') printf("%d\n",tree.query(tree.root,1,n,dfn[rd()]));
    else{x=rd();tree.updata(tree.root,1,n,dfn[x],dfn[x]+sz[x]-1,x);}
   }
   return 0;
  }
  
  
 • 并查集做法:

  我们用并查集指针代表当前最近的标记节点的方向,开始都指向父节点。标记一个点只需直接将指针指向自己,查询即找到集合代表元素。容易发现正着处理复杂度不对,因为要保证树的形态正确,所以我们不能使用并查集的优化方式。

  时光倒流。开始先把所有的标记打上,其余的点指向父节点。倒着模拟,遇到打标记就撤销标记,询问就是找到集合代表元素。可以使用路径压缩优化,因为只会撤销标记,任意时刻集合的代表元素必然是集合内的最优答案。

  注意一个节点可能被多次打标记,在最后一次撤销标记时我们再将其与父节点 merge 在一起。

  #include<cmath>
  #include<queue>
  #include<cstdio>
  #include<cctype>
  #include<cstdlib>
  #include<cstring>
  #include<iostream>
  #include<algorithm>
  #define N 100010
  #define R register
  #define gc getchar
  #define mid ((l+r)>>1)
  using namespace std;
  
  inline int rd(){
   int x=0; bool f=0; char c=gc();
   while(!isdigit(c)){if(c=='-')f=1;c=gc();}
   while(isdigit(c)){x=(x<<1)+(x<<3)+(c^48);c=gc();}
   return f?-x:x;
  }
  
  int n,m,tot,hd[N],fa[N],cnt[N];
  
  struct edge{int to,nxt;}e[N<<1];
  
  inline void add(int u,int v){
   e[++tot].to=v; e[tot].nxt=hd[u]; hd[u]=tot;
  }
  
  void dfs(int u){
   for(R int i=hd[u],v;i;i=e[i].nxt)
    if((v=e[i].to)!=fa[u]){fa[v]=u;dfs(v);}
  }
  
  struct Q{int op,x,ans;}q[N];
  
  struct UFS{
   int f[N];
   UFS(){memset(f,0,sizeof(f));}
   int find(int x){return x==f[x]?x:f[x]=find(f[x]);}
   inline void merge(int x,int fa){f[find(x)]=find(fa);}
  }ufs;
  
  int main(){
   n=rd(); m=rd();
   for(R int i=1,u,v;i<n;++i){
    u=rd(); v=rd();
    add(u,v); add(v,u);
   }
   fa[1]=1;
   dfs(1); char c;
   for(R int i=1;i<=m;++i){
    c=gc(); while(!isalpha(c)) c=gc();
    q[i].op=(c=='C'); q[i].x=rd();
    if(q[i].op){ufs.f[q[i].x]=q[i].x;++cnt[q[i].x];}
   }
   for(R int i=1;i<=n;++i) if(!ufs.f[i]) ufs.f[i]=fa[i];
   for(R int i=m;i;--i)
    if(q[i].op){
     --cnt[q[i].x];
     if(!cnt[q[i].x]) ufs.merge(q[i].x,fa[q[i].x]);
    }
    else q[i].ans=ufs.find(q[i].x);
   for(R int i=1;i<=m;++i) if(!q[i].op) printf("%d\n",q[i].ans);
   return 0;
  }
  
  
posted @ 2018-11-22 17:02  SGCollin  阅读(75)  评论(0编辑  收藏