Luogu 3810 & BZOJ 3262 陌上花开/三维偏序 | CDQ分治

Luogu 3810 & BZOJ 3263 陌上花开/三维偏序 | CDQ分治

题面

\(n\)个元素,每个元素有三个值:\(a_i\), \(b_i\)\(c_i\)。定义一个元素的偏序是三个值都小于等于它的值的元素的个数,对于\([0, n)\)的每个值\(i\),求偏序为\(i\)的元素个数。

题解

这道题我使用的是CDQ分治

这道题有三个维度,每个维度都要对应一个数据结构/算法,来逐个击破。

首先,按照\(a\)从小到大把所有元素排序,保证\(a\)从小到大。
然后,对于第二维进行分治:首先对mid两边的子区间分别处理,然后处理左边子区间内的元素对有边子区间内元素的贡献。
处理跨mid贡献,我们需要使用树状数组。把左右两个子区间分别按照\(b\)排序,对于右边的每个元素,先把左边所有b比它小、尚未加入树状数组的元素加入树状数组,即树状数组中左区间当前元素的\(c\)的对应位值上的值增加;然后计算右区间当前元素的\(c\)的对应位置的前缀和,把右区间当前元素的答案加上这个前缀和。

需要注意:
数据中有些元素是完全相同的,做的时候要去重,把原来的相同元素的个数当做新的唯一元素的权值。

#include <cstdio>
#include <cstring>
#include <algorithm>
using namespace std;
typedef long long ll;
#define space putchar(' ')
#define enter putchar('\n')
template <class T>
void read(T &x){
  char c;
  bool op = 0;
  while(c = getchar(), c < '0' || c > '9')
    if(c == '-') op = 1;
  x = c - '0';
  while(c = getchar(), c >= '0' && c <= '9')
    x = x * 10 + c - '0';
  if(op) x = -x;
}
template <class T>
void write(T x){
  if(x < 0) putchar('-'), x = -x;
  if(x >= 10) write(x / 10);
  putchar('0' + x % 10);
}

const int N = 2000005;
int n, k, tot, tr[N], ans[N];
struct mem{
  int a, b, c, cnt, sum;
  bool operator < (const mem &B) const{
    if(a != B.a) return a < B.a;
    if(b != B.b) return b < B.b;
    return c < B.c;
  }
  bool operator == (const mem &B) const{
    return a == B.a && b == B.b && c == B.c;
  }
} m[N], t[N];
bool cmp(const mem &A, const mem &B){
  return A.b < B.b;
}
void add(int p, int x){
  while(p <= k) tr[p] += x, p += p & -p;
}
int ask(int p){
  int ret = 0;
  while(p) ret += tr[p], p -= p & -p;
  return ret;
}
void solve(int l, int r){
  if(l == r) return;
  int mid = (l + r) >> 1;
  solve(l, mid), solve(mid + 1, r);
  sort(m + l, m + mid + 1, cmp);
  sort(m + mid + 1, m + r + 1, cmp);
  int pl = l, pr = mid + 1;
  while(pr <= r){
    while(pl <= mid && m[pl].b <= m[pr].b)
      add(m[pl].c, m[pl].cnt), pl++;
    m[pr].sum += ask(m[pr].c);
    pr++;
  }
  for(int i = l; i < pl; i++)
    add(m[i].c, -m[i].cnt);
}
int main(){
  read(n), read(k), tot = n;
  for(int i = 1, a, b, c; i <= n; i++)
    read(a), read(b), read(c), t[i] = (mem){a, b, c, 0, 0};
  sort(t + 1, t + n + 1);
  n = 0;
  for(int i = 1; i <= tot; i++){
    if(i == 1 || !(t[i] == t[i - 1]))
      m[++n] = t[i];
    m[n].cnt++;
  }
  solve(1, n);
  for(int i = 1; i <= n; i++)
    ans[m[i].sum + m[i].cnt - 1] += m[i].cnt;
  for(int i = 0; i < tot; i++)
    write(ans[i]), enter;
  return 0;
}
本文作者:胡小兔
博客地址:http://rabbithu.cnblogs.com
posted @ 2017-11-24 17:37  胡小兔  阅读(318)  评论(0编辑  收藏  举报